บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ให้ f(x) = x⁵ + ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e เมื่อ a, b,c,d,e เป็นจำนวนจริง ถ้ากราฟ y = f(x) ตัดกับกราฟ y = 3x + 2 ที่ x = -1, 0, 1, 2 แล้วค่าของ f(3) - f(-2) เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ลำดับเรขาคณิตชุดหนึ่ง มีอัตราส่วนร่วมเป็นจำนวนจริงบวก ถ้าผลบวกของสองพจน์แรก เท่ากับ 20 และผลบวกของสี่พจน์แรก เท่ากับ 65 แล้ว ผลบวกของหกพจน์แรก เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ให้ S เป็นเซตของพหนาม f(x) = ax³+ bx² + cx + d โดยที่ a, b, c,d เป็นสมาชิกในเซต {0, 1, 2, ...} ซึ่งมีสมบัติสอดคล้องกับ 2a + b + c + d = 4 จำนวนสมาชิกของเซตS เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#12. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยจำนวน 11, 3, 6, 3, 5, 3, x ให้ S เป็นเซตของ x ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งทำให้ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม ของข้อมูลชุดนี้ มีค่าแตกต่างกันทั้งหมด และ ในบรรดาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมเหล่านี้นำมาจัดเรียงกันใหม่จากน้อยไปมากแล้วเป็นลำดับเลขคณิต จงหาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต S

ข้อต่อไป

#13. มีหนังสือที่แตกต่างกัน 5 เล่ม คือ หนังสือ ก หนังสือ ข หนังสือ ค หนังสือ ง และ หนังสือ จ สุ่มเลือกหนังสือเหล่านี้มา ครั้งละ 3 เล่ม ความน่าจะเป็นที่จะได้หนังสือ ก หรือ หนังสือ ข เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. ถ้าแบ่งคะแนนเป็นเกรด 3 ระดับ คือ เกรด A เกรด B และเกรด C โดยที่ 10% ของนักเรียนได้เกรด A และ 20% ของนักเรียนได้เกรด B แล้ว คะแนนสูงสุดของเกรด C เท่ากับกี่คะแนน

ข้อต่อไป

#15. จากข้อมูลข้างต้น สมมุติว่าคะแนนมีการแจกแจงปกติ มีสัมประสิทธิ์การแปรผันเป็น 1/3 ถ้าคะแนนสูงสุดของเกรด B มีคะแนนมาตรฐานเป็น 1.5 แล้ว คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้เท่ากับกี่คะแนน

ข้อต่อไป

#16. จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการจัด ชาย 3 คน และหญิง 3 คน ซึ่งมี นาย ก. และ นางสาว ข. รวมอยู่ด้วยให้ยืนเป็นแถวตรง 2 แถวๆละ 3 คน โดยที่นาย ก. และ นางสาว ข. ไม่ได้ยืนติดกันในแถวเดียวกัน

ข้อต่อไป

#17. ถ้า d เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 และจำนวน 1059 , 1417 และ 2312 หารด้วย d แล้วมีเศษเหลือเท่ากัน คือ r แล้วค่าของ d + r เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#18. กำหนดให้ a, b, c และ d เป็นจำนวนจริง ถ้ากราฟ y = -Ix - 1 - al + b และ กราฟ y = lx - cl - d ตัดกันที่จุด (2, 5) และ (8,3) แล้วค่าของ a + b + c + d เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#19. กำหนดให้ ab เป็นจำนวนสองหลัก โดยที่ a, b ∈ {1, 2, ... 9} และ a เท่ากับสองเท่าของ b ถ้า (310 x ab) - (465 x ba) = 2790 แล้ว a + b เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#20. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *