บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. ประพจน์ S(p,q,r) สมมูลกับประพจน์ข้อใดต่อไปนี้

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#5. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกที่มากกว่า 1 และสอดคล้องกับข้อใดต่อไปนี้

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#6. sin 25° sin 85° sin 35°/ sin 75 °ต่อไปนี้ตรงกับข้อใด

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#8. ให้ S = {1, 2, 3, ..., 15 } และให้ A เป็นสับเซตของ S โดยมีจำนวนสมาชิกของเซต A เท่ากับ 4 ความน่าจะเป็นที่จะได้เซต A โดยที่สมาชิกในเซต A จัดเรียงเป็นลำดับเลขคณิต ซึ่งมีผลต่างร่วมเป็นจำนวนเต็มบวก เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#10. กำหนดให้ y² - 2x² + 8x - 6 = 0 เป็นสมการของไฮเพอร์โบลาให้เส้นตรง y = √2 ตัดกับเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลาที่จุด A และจุด B เมื่อจุด B อยู่ทางขวามือของจุด A และเส้นตรง y = √2 ตัดกับกราฟไฮเพอร์โบลาที่จุด P และจุด Q เมื่อจุด Q อยู่ทาง ขวามือของจุด P สมการของวงรีที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด P และจุด Q โฟกัสของวงรีอยู่ที่จุด A และจุด B มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#14. ถ้า x และ y เป็นจำนวนจริงบวกและสอดคล้องกับสมการ

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *