บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#2. กำหนดให้ L₁ เป็นเส้นตรงผ่านจุด (–2, –4) มีความชันเป็นจำนวนเต็มบวก และตัดแกน X และแกน Y ที่จุด A และจุด B ตามลำดับ โดยผลบวกของระยะตัดแกน X และระยะตัดแกน Y เท่ากับ 3 หน่วย ให้ L₂ เป็นเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง L₁ และผ่านจุด (0, –13) ถ้า C เป็นจุดบนเส้นตรง L₂ โดยที่ CA = CB แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#7. นิยาม จำนวนสามหลักลด คือ จำนวน ABC โดยที่ A, B, C ∈{0,1, ...,9} และ A > B > C จำนวนวิธีสร้างจำนวนสามหลักลด ที่มีค่ามากกว่า 500 มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#12. คะแนนสอบของนักเรียน 160 คน มีการแจกแจงปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 60 คะแนน มีนักเรียนเพียง 4 คนที่สอบได้คะแนนมากกว่า 84.5 คะแนน นักเรียนท􀀬ีสอบได้ 55 คะแนนจะอยู่ตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ เมื่อกำหนดพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ระหว่าง 0 ถึง z ดังตารางต่อไปนี้

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#13. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวนที่แตกต่างกัน โดยที่ค่าเฉลี่ยของควอร์ไทล์ที่หนึ่ง และควอร์ไทล์ที่สามเท่ากับมัธยฐาน ถ้าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเท่ากับ 2.8 และมัธยฐานเท่ากับ 15 แล้วส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ข้อต่อไป

#15. กำหนดให้ A, B, C และ D เป็นจำนวนจริงบวก ที่สอดคล้องกับ B = C + D , D = A + C – B และ A = 2C – B ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *