บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 1

Results

-

#1. Genocide เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในแขนงวิชาด้านใด

ข้อต่อไป

#2. Civil Disobedience เป็นคำซึ่งมีที่มาจากบทความชื่อ On the Duty of Civil Disobedience ของ เฮนรี่ เดวิด ธอโร ปัจจุบันคำศัพท์ดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในแวดวงสื่อมวลชนของไทย คำศัพท์ดังกล่าวมีความหมายถึงสิ่งใด

ข้อต่อไป

#3. “ราชการมีหน้าที่สนองนโยบายในเรื่องการบริหารไม่ใช่เรื่องการเมือง” ข้อความใดต่อไปนี้มีเนื้อความเทียบเคียงได้กับคำกล่าวข้างต้น

ข้อต่อไป

#4. “ระเบิดจากข้างใน” เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ กิจกรรมการพัฒนาในข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว

ข้อต่อไป

#5. ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาของประเทศใดที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลัง

ข้อต่อไป

#7. อะไรคือปัญหาหลักของการเกิดวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis)

ข้อต่อไป

#8. จากข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น ภาวะทางเศรษฐกิจในข้อใดมีโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นน้อยที่สุด

#9. จากข้อมูลที่นำเสนอในตารางหน้า 6 ประชาชนไทยควรมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ข้อต่อไป

#10. เมืองใดต่อไปนี้อยู่ในกลุ่มเมืองเป้าหมายหลักในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Slow Food

ข้อต่อไป

#12. Contract Farming เป็นนโยบายการผลิตภาคการเกษตรระหว่างภาคส่วนใด

ข้อต่อไป

#13. เมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อต่อไป

#14. พิบัติภัยและการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในข้อใดเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค

ข้อต่อไป

#15. ปัจจุบันพื้นที่บริเวณบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงอันเนื่องจากการทรุดตัวของชายฝั่ง และการกัดเซาะโดยคลื่น แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งหลายหน่วยงานภาครัฐควรเร่งผลักดันคือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *