บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 11

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 11

Results

-

#1. ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมีลำดับความต้องการซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์

ข้อต่อไป

#3. ข่าวเศรษฐกิจนิยมใช้ราคาสินค้าเป็นดัชนีค่าครองชีพ ข้อใดที่เป็นดัชนีชี้วัดค่าครองชีพของคนไทย

ข้อต่อไป

#4. ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มก่อตัวจากปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Sub–Prime Mortgage) ในช่วงเดือนสิงหาคม 2550 และขยายวงกว้างสู่ยุโรปและ เอเชีย ประเทศใดในเอเชียที่ได้รับผลกระทบเป็นประเทศแรก

ข้อต่อไป

#5. ผลกระทบในข้อ 4 ที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องจนเป็นปรากฏการณ์วิกฤต เศรษฐกิจโลก เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ข้อต่อไป

#7. เศรษฐศาสตร์สีเขียว (Green Economics) มีจุดมุ่งหมายให้เกิดผลลัพธ์ในข้อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. บุคคลใดต่อไปนี้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพประจำปี 2552

ข้อต่อไป

#9. “อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์” จากข้อความดังกล่าว สะท้อนว่าดนตรีมีผลต่อมนุษย์ในด้านใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดแสดงถึงสังคมที่ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุด

ข้อต่อไป

#12. ปัจจัยใดที่ทำให้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรม

ข้อต่อไป

#13. สาเหตุใดสำคัญที่สุดที่ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยการต่อยอดทางภูมิปัญญา

ข้อต่อไป

#14. ดัชนีชี้วัดความสุข (GNH) มีจุดเน้นข้อใด

ข้อต่อไป

#15. โครงการใดของรัฐบาลที่ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *