บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 14

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 14

Results

-

#1. ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ครูเป็นหนี้เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ของครูหมดไปกับการรักษาภาพลักษณ์ของตนเอง ข้อใดเป็นการใช้จ่ายเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่สมเหตุสมผลที่สุด

ข้อต่อไป

#2. นักเรียนจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้

ข้อต่อไป

#3. ผลการสำรวจพบว่า ครูต้องจ่ายเงินเดือนส่วนใหญ่ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์จึงทำให้ เงินเดือนไม่พอใช้และทำให้ครูต้องหาอาชีพเสริมอาชีพเสริมใดที่เหมาะสมกับครูมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. หลักการดำเนินชีวิตที่พ่อแม่ควรสอนลูกที่กำลังศึกษาอยู่ให้ปฏิบัติ ยกเว้น ข้อใด

ข้อต่อไป

#5. หลักการสำคัญของสหกรณ์โรงเรียนคือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. โรงเรียนสองภาษา จะก่อให้เกิดลักษณะวัฒนธรรมแบบใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. การพัฒนาวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเรื่องใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษารอบสอง

ข้อต่อไป

#10. นโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการเน้นการจัดกิจกรรมด้านใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของนโยบาย คืนครูสู่ห้องเรียน

ข้อต่อไป

#12. จากคำกล่าวที่ว่า “ครูควรสอนวิธีการหาปลาให้แก่นักเรียน” เป็นการเน้นให้ครูสอนนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#13. การสอนที่เน้นจำเนื้อหาไม่เหมาะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด

ข้อต่อไป

#15. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญใช้แนวคิดในเรื่องใด มากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *