บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 16

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 16

Results

-

#1. เด็กชายชัยชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมักจะตอบคำถามที่ครูถามอย่างรวดเร็วเสมอ จนเพื่อนๆในห้องไม่มีโอกาสได้คิดและตอบคำถามเลย ครูผู้สอนควรจะพูดอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. กิจกรรมในข้อใดส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนมากที่สุด

ข้อต่อไป

#3. กิจกรรมใดที่ครูแนะแนวไม่จำเป็นต้องจัดให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อต่อไป

#4. ครูลักษณะใดที่ส่งเสริมการคิด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ O- NET

ข้อต่อไป

#6. ผลวิจัยต่อเนื่องตลอด 30 ปี ทำให้ทราบว่าหนูในห้องปฏิบัติการทดลอง จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเครียด ถ้าท่านเป็นครูควรทำสิ่งใด

ข้อต่อไป

#7. เรื่องเล่าของใครน่าเชื่อถือที่สุด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นคำถามที่ผู้ตอบต้องใช้ความสามารถในการจำแนกแยกแยะ

ข้อต่อไป

#9. บริเวณรอบๆ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาที่ยากจนแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินเล็กใหญ่จำนวนมาก สิ่งใดที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. จากบริบทในศูนย์การเรียนข้อ 9 พบว่ามีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงปลาเพื่อประกอบอาหารกลางวัน เนื่องจากพื้นหินไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ข้อใดมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการเลี้ยงปลา

ข้อต่อไป

#11. เมื่อนำลูกบาศก์ที่เท่ากันมาซ้อนกัน 36 ลูก แล้วทาสีทั้ง 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้
ก. ลูกบาศก์ทาสี 1 ด้าน มี 8 ลูก
ข. ลูกบาศก์ ทาสี 2 ด้าน มี 16 ลูก
ค. ลูกบาศก์ ทาสี 3 ด้าน มี 16 ลูก
ง. ลูกบาศก์ไม่ถูกทาสีเลย มี 2 ลูก
ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. สระว่ายน้ำเปิดบริการสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ถ้าสมัครเป็นสมาชิกต้องเสีย ค่าบำรุงปีละ 200 บาท และเสียค่าใช้สระน้ำครั้งละ 20 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป เสียเฉพาะค่าใช้สระน้ำครั้งละ 30 บาท ถ้าต้องการใช้บริการของสระน้ำใน 1 ปี ข้อใดถูก
ก. ถ้าลงสระน้ำ 20 ครั้ง เสียค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ประเภทเท่ากัน
ข. ถ้าลงสระน้ำน้อยกว่า 20 ครั้งสมัครเป็นประเภทสมาชิกดีกว่า
ค. ถ้าลงสระน้ำมากกว่า 20 ครั้ง สมัครประเภทบุคคลทั่วไปดีกว่า เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ข้อต่อไป

#13. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้
ก. E20 เป็นน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับเอทานอลในอัตราส่วน เบนซิน 80 : เอทานอล 20
ข. การเผาไหม้ของ E20 มีความสมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซินปกติ
ค. การใช้ E20 ไม่ทำให้เกิดความสึกกร่อนของท่อส่งน้ำมันและถังน้ำมัน
ง. การใช้ E20 ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และสารไฮโดรคาร์บอนได้
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องทั้งหมด

ข้อต่อไป

#14. ครูที่มีคุณภาพต้องมีองค์ประกอบด้านใด
ก. แน่นในเนื้อหาวิชา
ข. เชี่ยวชาญการสอน
ค. ใจดี
ง. ประสบการณ์การสอนมาก

ข้อต่อไป

#15. สุนิสาและเพื่อนได้รับมอบหมายจากครูให้จัดทำรายงานพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สุนิสาในฐานะหัวหน้ากลุ่ม จะตั้งคำถามอย่างไรเพื่อให้เพื่อนๆ ช่วยคิดวางแผน ข้อใดจัดเรียงลำดับคำถามจาก ข้อ ก-ง ได้เหมาะสมที่สุด
ก. เราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือ
ข. เราควรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใด
ค. เราจะหาข้อมูลได้จากแหล่งใดบ้าง
ง. ข้อมูลใดสำคัญ และครอบคลุม

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *