บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 17

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 17

Results

-

#1. ครูลัดดาควรทำอย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

#2. ครูลัดดาควรใช้วิธีใดเพื่อหาทางแก้ปัญหา

#3. ครูลัดดาควรติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวอย่างไร โดยใช้วิธีการจากข้อ ก - ง
ก. ดูการเปลี่ยนแปลงของห้อง
ข. พูดคุยสนทนากับนักเรียน
ค. สัมภาษณ์เพื่อนครู
ง. สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครอง

ข้อต่อไป

#4. ในระหว่างปิดภาคการศึกษา นักเรียนต้องการที่จะสมัครเป็นผู้ส่งหนังสือพิมพ์ โดยต้องกรอกคุณสมบัติที่สำคัญเพียง 3 อย่าง ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#5. ข้อมูลจากข้อ ก-จ ข้อใดเป็นเหตุและผลกัน
ก. เขาไปพร้อม ๆ กับเพื่อน
ข. เขาไม่เข้าเรียน
ค. เขาไปเดินเที่ยวห้าง
ง. เขากลับบ้านช้า
จ. เขาถูกอาจารย์เรียกพบ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดที่เรียงลำดับสาระได้สมบูรณ์ที่สุด

#7. โรงเรียนต้องเป็นอะไรมากกว่านั้น มากกว่านั้นหมายถึงข้อใด

#8. ข้อใดเป็นอิทธิพลที่ครอบงำและบิดเบือนความคิดของครูและนักเรียนมากที่สุด

ข้อต่อไป

#9. มานะควรใช้ข้อมูลใดในข้อ ก - ช ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาและ/หรือคณะในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ครูฝึกให้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปศึกษาค้นคว้าหาความจริง แต่ละกลุ่มรายงานผลดังนี้นักเรียนคิดว่า รายงานผลในกลุ่มใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. วิชาใดที่มีจำนวนครูสอนมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับ

#12. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

#13. ครูคนใดบ้างที่ไม่ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อต่อไป

#14. ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูนิภาเป็นผู้สอนที่มีความตั้งใจสอน และเป็นมิตรกับนักเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งการบ้านเป็นประจำ แต่ในสัปดาห์นี้โรงเรียนมีงานกีฬาสี ครูนิภาพบว่ามีนักเรียนส่งการบ้านเพียงร้อยละ 40 อะไรน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหา

ข้อต่อไป

#15. จากข้อ 14 ถ้าท่านเป็นครูนิภา ควรเรียงลำดับวิธีดำเนินการแก้ปัญหา จากข้อ ก-ง อย่างไร
ก. สะท้อนผล
ข. วิเคราะห์หาสาเหตุ
ค. หาแนวทางแก้ไข
ง. ดำเนินการแก้ไข

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *