บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 18

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 18

Results

-

#1. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของบทกลอนดังกล่าวข้างต้น

ข้อต่อไป

#2. “นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าด้านข้างของปริซึม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ในความเป็นจริงต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน”
ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

ข้อต่อไป

#3. “คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง มีนโยบายที่จะจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น” ท่านคิดว่าคณะกรรมการควรจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร จึงจะสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “คุณธรรมนำความรู้ ”

ข้อต่อไป

#4. เด็กหญิงอรพรรณได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนและครูว่าเป็นคนที่มีความคิดไม่เหมือนคนอื่น วันหนึ่งเธอเห็นชายกลางคนถือหนังสือพิมพ์บังหน้าโดยตัวอักษรกลับหัว ข้อความใดควรเป็นความคิดของอรพรร

ข้อต่อไป

#5. ในชั่วโมงดนตรีครูเดชาสังเกตเห็นว่าเด็กหญิงกนกพรไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน ในกลุ่มเพราะเป่าขลุ่ยผิดจังหวะอยู่เสมอ ครูเดชาควรใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสม ที่สุดเพื่อให้เด็กหญิงกนกพรมีพัฒนาการในการเป่าขลุ่ย

ข้อต่อไป

#6. ครูชูชาติได้บรรจุไปเป็นครูที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีครูประจำการเพียง 2 คน ครูชูชาติซึ่งต้องรับผิดชอบสอนทั้งนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ควรทำอย่างไร จึงจะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ได้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. อาจารย์บุปผาเป็นอาจารย์อาวุโส มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษามายาวนาน มีความรู้ ความถนัดในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี มีลูกศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้วประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก อาจารย์บุปผาเป็นอาจารย์ที่มีการติดต่อกับลูกศิษย์โดย การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และยังใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
ท่านคิดว่าอาจารย์บุปผาเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ในข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ปัจจุบันลูกคนโตอายุกี่ปี

#9. ครูสมศรีเริ่มรับราชการครูเมื่อมีอายุกี่ปี

ข้อต่อไป

#10. คุณธรรมข้อใดที่สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองดี ที่สอดคล้องกับพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อต่อไป

#11. “กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิดและถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็น ตำนานและความทรงจำ ...” ปัญหาจากข้อความดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#12. “ปี พ.ศ. 2463-2465 ภาษาจีนกลางเป็นที่แพร่หลายทางโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนระบบ การสอนจากภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาจีนกลาง ปี พ.ศ.2470 เป็นยุคที่การศึกษาของ โรงเรียนจีนเฟื่องฟูเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการสอนภาษาจีนกลางอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง”
จากข้อความดังกล่าวเน้นด้านใด

ข้อต่อไป

#13. กุลจิราเป็นนักศึกษาปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ต้องออกฝึกสอนในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในสัปดาห์แรกของการฝึกสอน กุลจิราพบว่านักเรียนชั้น ป.3 ไม่สนใจเรียนและไม่กล้าแสดงออก
กุลจิราไม่ควรทำสิ่งใด

ข้อต่อไป

#14. แก้วกับกรเป็นเพื่อนสนิทกัน แก้วเก่งวิทยาศาสตร์ กรเก่งทางด้านศิลปะ ถ้าในเทอมนี้ มีชิ้นงานที่ต้องทำ ได้แก่โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานทางศิลปะ ทั้ง 2 คน ตกลงทำรายงานร่วมกันทั้ง 2 วิชา
ท่านคิดว่าทั้งสองคนควรวางแผนการทำงาน อย่างไรจึงจะเกิดการเรียนรู้มากที่สุด

ข้อต่อไป

#15. ใครที่ใช้เงินมากที่สุดเพื่อซื้อเครื่องเขียน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *