บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 2

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 2

Results

-

#1. น้ำหมักชีวภาพ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้หลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความสนใจในการเพาะปลูกพืชที่สามารถนำมาสกัดเอทานอล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงพืชชนิดใดที่ท่านควรเริ่มนำมาปลูกในพื้นที่เกษตรของท่าน

ข้อต่อไป

#3. ตะไคร้หอม เป็นสมุนไพรที่สามารถนำสกัดทำน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ประโยชน์ได้หลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ข้อความต่อไปนี้ข้อความใด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อต่อไป

#5. รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2008 ที่ผ่านมาได้มอบให้แก่นักเคมีสัญชาติอเมริกัน จำนวน 3 คน ซึ่งต่างก็ทำการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสกัดสาร โปรตีนเรืองแสงจากสิ่งมีชีวิตผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อต่อไป

#6. การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้ ไม่จำเป็น ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง แสง คลื่น และอนุภาค

ข้อต่อไป

#7. “แนวร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนจากภาคเหนือตอนบนลงมาอยู่แถวภาคเหนือ ตอนล่างและภาคกลางตอนบนแล้ว” จากข้อความข้างต้น ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของปี

ข้อต่อไป

#8. “ผงแกรไฟต์บดละเอียดนำมาผสมกับดินเหนียว จากนั้นปั้นเป็นแท่งยาว นำไปเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส แล้วนำมาเคลือบด้วยขี้ผึ้ง” กระบวนการดังกล่าวเป็นการผลิตวัสดุใด

ข้อต่อไป

#9. ฟรานซิส เบคอน นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ว่า "Books must follow sciences, and not sciences books." ข้อความดังกล่าวมีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. รัชนี มักจะมีปัญหาในการถ่ายภาพคือ “ภาพไหวไม่คมชัด” หากจะตั้งกล้องเพื่อลดปัญหาดังกล่าวควรจะตั้งค่าของกล้องในลักษณะใด (วิทยาศาสตร์)

ข้อต่อไป

#11. พื้นที่นิเวศลึกลับที่นักสำรวจทางวิทยาศาสตร์ยังคงรายงานการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องได้แก่พื้นที่ใด

ข้อต่อไป

#12. เครือข่ายทางสังคมต่อไปนี้ เครือข่ายใดน่าจะได้รับการจัดตั้งและขับเคลื่อนโดยอาศัยความฉับไวของเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#13. จากข้อมูลข้างต้นสามารถกล่าวโดยสรุปได้อย่างไร

#14. การนำเสนอข้อมูลประชากรข้างต้น มีการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ประโยชน์อย่างไร

ข้อต่อไป

#15. ปัจจุบันมีการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเป็นพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างแพร่หลาย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *