บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 20

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 20

Results

-

#1. ครูที่มีเรื่องยุ่งเหยิงในชีวิต ส่งผลต่อนักเรียนอย่างไร ในบทอ่านนี้

#2. ข้อใดเขียนสรุปความได้ดีที่สุดจากย่อหน้าที่ยกมาให้อ่าน

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

#4. กาจเก่งวิชาอะไร และเป็นนักกีฬาประเภทใด

ข้อต่อไป

#5. จากเรื่องสั้นนี้ สามารถบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกี่ชั่วคน

#6. เรื่องนี้ สะท้อนแนวคิดหลักตรงกับสำนวนใด

#7. ผู้แต่งเรื่องนี้ สามารถใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจนที่สุดในข้อใด

#8. คำพูดของตัวละครในเรื่องนี้แสดงทัศนคติต่อคนชราอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. เจตนาของผู้แต่งเพลง คือข้อใด

#10. “ขอนไม้” ที่กล่าวถึงในบทเพลง เปรียบได้กับคนในกลุ่มใดมากที่สุด

#11. คำว่า “ฝั่งฝัน” ในบทเพลงนี้หมายถึงข้อใด

#12. บทเพลงสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมข้อใด

ข้อต่อไป

#13. นักเรียน 5 คน ยืนเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติตอนเช้าหน้าเสาธงโดยสมชายอยู่หลัง ศรรามแต่อยู่หน้าสมบัติ สรพงษ์อยู่หน้าอภิชาติแต่อยู่หลังสมบัติ ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ความรู้สึกแรงกล้ามีคุณลักษณะต่างจากความสนใจ อย่างไร

#15. ข้อใดสัมพันธ์กันในเชิงเหตุผล

#16. ข้อใดเป็นจุดเน้นของบทความนี้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *