บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 5

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 5

Results

-

#1. เด็กชายทวีโชค ชอบเย้าแหย่ล้อเลียนเพื่อนๆอยู่เสมอ คำพูดของครูในข้อใดเหมาะสมที่จะใช้ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กชายทวีโชค

ข้อต่อไป

#2. ครูสุดใจสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เธอพบว่าต้อยมักจะนั่งหลับในห้องเรียน ครูสุดใจควรจะใช้วิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาต้อยยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ครูกานดาสังเกตเห็นว่าสุนิสาชอบชวนเพื่อนคุยในห้องเรียนอยู่เสมอ หากท่านเป็นครูกานดา ท่านจะทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. ขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับเพื่อนครู ครูสุชาติได้ยินนักเรียน ส่งเสียงโวยวายอยู่ในโรงอาหารครูสุชาติควรจะปฏิบัติอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ม.ล.ปิ่น มาลากุล กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “ครูมีหน้าที่สอนคนไม่ใช่สอนหนังสือ” คำกล่าวนี้หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. วิภากับสาวิตรีเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา วันหนึ่งวิภาทราบจาก เพื่อนคนหนึ่งว่า สาวิตรีไปนินทาวิภาให้เพื่อนฟังว่า วิภาชอบเอาเปรียบเพื่อนอยู่เสมอถ้าท่านเป็นวิภาท่านจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

ข้อต่อไป

#7. เนื่องจากสมชัยไปดูคอนเสริต์กับเพื่อน แล้วกลับบ้านดึกมากจึงไม่ได้ทำการบ้านที่ต้อง ส่งเช้านี้สมชัยจึงไปดักพบสมศรีเพื่อขอลอกการบ้าน สมศรีได้พูดคุยกับสมชัยว่า “เมื่อคืนนี้ฉันไม่สบายแต่ก็ต้องทำการบ้านให้เสร็จ เพราะเป็นสิ่งที่ควรทำ” ท่านคิดว่าสมศรีต้องการสื่ออะไร

ข้อต่อไป

#8. จากข้อ 7 ท่านคิดว่าสมศรีควรทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. ครูชาลีเชิญผู้ปกครองเด็กชายชิดชอบมาพบที่โรงเรียนเพื่อต้องการปรึกษาปัญหาของลูกชาย ปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กชายชิดชอบกลับแสดงอาการหงุดหงิด เพราะมีความรู้สึกว่าครูชาลีมีอคติกับลูกชายของตน ถ้าท่านเป็นครูชาลีท่านจะทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. ข้อความใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้

ข้อต่อไป

#11. การที่พระพุทธเจ้าทรงยกเรื่องบัว 4 เหล่า มาเป็นข้อเปรียบเทียบในการสอนท่านคิดว่าข้อเปรียบเทียบนี้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ถ้าพบว่ามีเด็กมีปัญหาในห้องเรียนอยู่ 4 แบบ ท่านคิดว่าเด็กแบบใดที่ครูควรให้ความสนใจช่วยเหลือเป็นอันดับแรก

ข้อต่อไป

#13. อาภาขาดเรียนติดต่อกันหลายวันโดยไม่มีใบลา ถ้าท่านเป็นครูประจำชั้นท่านจะทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#14. ขณะที่ครูสมชายเดินผ่านไปทางหลังโรงเรียนเห็นเด็กชายหนึ่งชกเด็กชายนิดล้มลง จึงเรียกทั้งสองคนมาสอบถาม ได้ข้อมูลว่า เด็กชายนิดได้พูดล้อเลียนถึงพ่อแม่ของ เด็กชายหนึ่งก่อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านคิดว่าครูสมชายควรจัดการปัญหานี้อย่างไร

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปของผลการสำรวจข้างต้นได้ดีที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *