บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 8

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 8

Results

-

#1. วิธีการใดต่อไปนี้ มีความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนมากที่สุด

ข้อต่อไป

#2. ท่านคิดว่าข้อใดน่าจะเป็นประโยชน์ของหมากล้อมต่อเยาวชนมากที่สุด

#3. หากท่านเป็นครู ท่านจะนำผลการวิจัยไปใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

ข้อต่อไป

#4. เด็กชายนรินทร์มักจะขาดส่งงานอยู่เสมอ ทำให้ครูชัยรู้สึกไม่สบายใจเกรงว่านักเรียนจะได้คะแนนไม่ดี ถ้าท่านเป็นครูชัยท่านจะทำอย่างไรเป็นอันดับแรก

ข้อต่อไป

#5. ขณะที่ครูพิชัยกำลังสอน อภิชาตมักจะพูดสอดแทรกขึ้นมาบ่อยๆ ถ้าท่านเป็นครูพิชัยท่านจะทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. “ ครูเป็นเพียงผู้ชี้นำเด็ก ไม่ใช่นาย ” ตรงกับพฤติกรรมของครูคนใด

ข้อต่อไป

#7. ท่านคิดว่าครูสดศรีควรแก้ไขพฤติกรรมของใครเป็นอันดับแรก

ข้อต่อไป

#8. ท่านคิดว่าครูนินาทควรทำอย่างไร

#9. ท่านมีความคิดเห็นต่อครูสุดาอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. การสอนวิธีใดที่สอดคล้องกับข้อเสนอของบทความนี้มากที่สุด

#11. ข้อใดไม่เข้าข่ายการสอนในระบบ วัฒนธรรมเถรวาทไทย

#12. บทความนี้สนับสนุนให้ครูพัฒนานักเรียนให้มีลักษณะตามสุภาษิตข้อใด

#13. ข้อใดเข้าหลักกาลามสูตร

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถือเป็นการทำหน้าที่ครูที่สมบูรณ์

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถือเป็นสิ่งสำคัญที่ครูต้องสอนเด็กทุกระดับ และทุกขณะ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *