บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 9

ข้อสอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ชุดที่ 9

Results

-

#1. โครงการใดในโรงเรียนที่จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ข้อต่อไป

#2. ข่าวใดนับเป็นความเสื่อมในวงการศึกษาอย่างรุนแรง

ข้อต่อไป

#3. ปัจจัยใดน่าจะส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. จากข้อความนี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรของผู้พูด

#5. ถ้าท่านเป็นผู้นำสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้นท่านจะทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. “ตอนที่เราเรียนหนังสือ ถึงแม้จะสอบไม่ได้คะแนนดีแต่ถ้าเราจับประเด็นได้ว่า ความสำเร็จของการเรียนไม่ได้อยู่ที่คะแนน แต่อยู่ที่ความรู้เพราะ..................... ก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้น” ข้อใดน่าจะเป็นข้อความที่ทำให้ข้อความข้างต้นมีความสมบูรณ์ขึ้น

ข้อต่อไป

#7. พ่อแม่ของเด็กชายนิธินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยากให้ลูกมีกิจกรรมนอก หลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาการของลูกหลังเลิกเรียน จึงได้มาปรึกษากับครูนเรนทร์ ว่าลูกควรจะทำกิจกรรมอะไร ถ้าท่านเป็นครูนเรนทร์ท่านจะมีข้อแนะนำใดเป็นหลักเบื้องต้น

ข้อต่อไป

#8. เด็กชายชัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีสมาธิสั้น ครูกานต์ควรใช้วิธีการอย่างไรเพื่อให้เด็กชายชัยนั่งทำงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อต่อไป

#9. จากบทกลอนข้างต้นนี้ สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใด

#10. ครูดารกาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานจัดงานทำบุญปีใหม่ของโรงเรียน จึงนัดคณะกรรมการประชุมเพื่อเตรียมงานหลายครั้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่าครูดารกานำหลักธรรมใดมาใช้ในการทำงาน

ข้อต่อไป

#11. ครูสุวิทย์บอกกับเพื่อนครูว่า “ฉันรู้ เพราะฉันสอนมาจนขึ้นใจแล้ว จำทุกอย่างที่สอนได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำแผนการสอน” ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. ครูชนิดาเห็นเด็กชายนเรศทำกล่องนมตกแตก นมหกกระจายไปทั่วพื้นและรีบเดินหนีไป ครูชนิดาควรจะทำอย่างไรเป็นลำดับแรก

ข้อต่อไป

#13. จากข้อความนี้ครูธิดา น่าจะนำไปใช้สอนนักเรียนในเรื่องใดได้ตรงประเด็นมากที่สุด

ข้อต่อไป

#14. ปัจจุบันพบว่าปัญหาเด็กติดเกมออนไลน์มีจำนวนมาก ส่งผลให้เด็กขาดเรียน เรียนอ่อน ไม่สนใจการเรียน อาจรวมไปถึงปัญหาทางพฤติกรรมอื่นๆได้ ท่านคิดว่าแนวทางใดที่ครูควรใช้เป็นวิธีแรกในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลดีที่สุด

ข้อต่อไป

#15. กรณีที่นักเรียนของท่านติดเกมออนไลน์จนมีปัญหาพฤติกรรมหรือปัญหาการเรียน ท่านจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างไรที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ผลดีที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *