บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 16

Results

-

#1. เทคโนโลยีด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในการสังเคราะห์เสียงระหว่างเสียงของเครื่อง ดนตรีดั้งเดิม กับเสียงแปลกใหม่ตรงกับคำตอบในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. อุปกรณ์แสงชนิดใดใช้ส่องสว่างช่วยเน้นตัวละครให้โดดเด่นโดยใช้ไฟส่องตามตัว

ข้อต่อไป

#3. การละเล่นที่เรียกว่า “ชักนาคดึกดำบรรพ์” ในอดีต ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นการแสดงประเภทใด

ข้อต่อไป

#4. “เราบอกเลิกใครบางคนได้ แต่เราไม่สามารถเลิกรักใครได้” คุณคิดว่าเหมาะกับ ตัวละครในวรรณกรรมใด

ข้อต่อไป

#5. ความงดงามของตัวภาพ พระ นาง ในจิตรกรรมไทยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแขนงใด

ข้อต่อไป

#6. ตัวละครคู่ใดต่อไปนี้ มีความขัดแย้งกันในเรื่อง

ข้อต่อไป

#7. ภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง” สร้างขึ้นจากชีวประวัติของผู้ใด

ข้อต่อไป

#8. เจ้าฟ้าพระองค์ใดที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี นาฏศิลป์ และงานช่าง

ข้อต่อไป

#9. ทำนองเพลง / - - - ด / - ด ด ด/ - ด - ด / ระดับเสียงของทำนองเพลงข้างต้นสื่อถึงลาย เส้นทางศิลปะในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. จากภาพ ท่านจินตนาการไปถึงอะไร

ข้อต่อไป

#11. ความงดงามของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยในเชิงสัญลักษณ์แสดงความเชื่อเรื่อง “คัมภีร์มหาบุรุษลักษณะ” แนวคิดดังกล่าวแสดงออกเชิงสุนทรียภาพตรงกับคำอธิบายข้อใด

ข้อต่อไป

#12. จากภาพที่กำหนด การสร้างสรรค์ผลงานผ่านมุมมองของศิลปินด้านทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์ สามารถจินตนาการได้ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#13. จากภาพ ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ภาพใดแสดงรูปทรงอิสระ

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเป็นลักษณะการสร้างสรรค์รูปแบบ (Form) เพลงประเภทเพลงเถา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *