บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 21

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 21

Results

-

#1. ประติมากรรมตามโครงการต้องเป็นภูมิลักษณะของจุดศูนย์กลาง (landmark) ผู้ชม ผู้สัญจร สามารถมองเห็นประติมากรรมได้ทุกตำแหน่ง รูปแบบลักษณะ ประติมากรรมควรมีลักษณะใด จงพิจารณาตัวเลือกจากหมวด A ให้เลือก สองคำตอบ และการเลือกตำแหน่งภูมิประเทศที่ตั้งที่ใดเหมาะสมที่สุด โดยเลือกจากหมวด F

#2. สิ่งแวดล้อมสำหรับติดตั้งประติมากรรม ถ้าต้องการให้สื่อความหมายถึงความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงถาวรของประชาธิปไตย พร้อมไปกับเอกภาพในความหลากหลายของการดำรงอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน หากคำนึงถึงแนวความคิดที่กล่าวมาจงพิจารณาตัวเลือกจากหมวด B การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นองค์ประกอบเสริม เน้นคุณค่าโดยรวมควรเป็นข้อใดจากตัวเลือกหมวด C และการสร้างแบบจำลองให้เหมาะสม ตามกระบวนการสร้างสรรค์ควรใช้วัสดุใดจาก ตัวเลือกหมวด C

#3. จากตัวเลือกหมวด D การออกแบบ ต้องการให้รูปทรงประติมากรรมก่อคุณประโยชน์ด้านใด ให้เลือกสามคำตอบ

#4. โครงการประติมากรรมในวาระครบรอบ 80 ปีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องการให้รูปทรง สื่อถึงอุดมการณ์ ความมุ่งมั่นของประชาชนในการร่วมกันพิทักษ์ รักษารัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย สำหรับเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง ประเทศอย่างมั่นคง ถ้าศิลปินจะออกแบบเป็นรูปหมู่ประชาชนร่วมกันเชิดชู รัฐธรรมนูญ ความสมจริงของผลงานต้นแบบควรมีรูปทรงแบบใด โดยเลือกจาก หมวด E และถ้าต้องการสื่อถึงแนวคิดเชิงอุดมคติ อุดมการณ์ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ ตัวเลือกควรสอดคล้องกับข้อใด โดยเลือกจากหมวด E และกรณีการสร้างสรรค์เพื่อ การนำเสนอผ่านสื่อการจัดวางติดตั้งด้วยวัสดุและเทคโนโลยีอย่างครอบคลุม รูปแบบผลงาน ควรเป็นอย่างไร โดยเลือกจากหมวด A

#5. การจัดสร้างพื้นที่สีเขียว หรือการจัดสร้างสวนสาธารณะในกรณีอื่น พื้นที่บริเวณใด สมควรได้รับการพัฒนามากที่สุดโดยเลือกจากหมวด F และรองลงมาโดยเลือกจาก หมวด F พื้นที่ตั้งสวนสาธารณะที่จะก่อให้เกิดการสันทนาการพักผ่อนหย่อนใจแบบ ครบวงจรให้เลือกจากหมวด B

ข้อต่อไป

#6. จากเรื่องย่อ “เงาะป่า” ผู้ประพันธ์เพลงมีความประสงค์จะให้บทประพันธ์เป็นดนตรี บรรเลงบอกเล่าเรื่องราวโดยคงไว้ซึ่งสำเนียงเพลงทางภาคใต้ของประเทศไทยและใช้ เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์พื้นบ้านของภาคใต้ร่วมกับวงออร์เคสตราโดยเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดจากหมวด G หมวด H และหมวด J

#7. ในฉากที่สี่ของการแสดงละคร “เรื่องเงาะป่า” ชาวบ้านเตรียมงานวิวาห์ เงาะทุกคนช่วยกันเตรียมงานที่จะประกอบงานวิวาห์ ลำหับเร่งให้ไม้ไผ่ไปบอกซมพลาให้รีบพาเธอหนี เพื่อให้การแสดงครั้งนี้สมบูรณ์แบบให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดในหมวด H หมวด I และหมวด J

#8. ข้อใดแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงเรื่องราวในฉากที่ 8 เพื่อนำไปสร้างสรรค์การแสดง อย่างเหมาะสมที่สุดในหมวด G หมวด H และหมวด K

#9. หากนำ เรื่องย่อและโครงเรื่องที่กำหนดให้นำไปสร้างสรรค์ละครในโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา คำตอบใดเหมาะสมที่สุดในหมวด H หมวด I และหมวด K

#10. บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เรื่องเงาะป่ามีลักษณะตรงกับข้อใดที่สุดจากตัวเลือกหมวด K หมวด L หมวด M

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *