บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ช่างเขียนจิตรกรรมไทยโบราณ นำเปลือกต้นการเวกหรือกระดังงามาใช้สำหรับเขียนภาพใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)

ข้อต่อไป

#3. ภาษาทางทัศนศิลปัปรากฏผ่านผลงานพระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย คือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ทัชมาฮาล (Tai Mahal) คือ ชื่อเรียกสิ่งใด

ข้อต่อไป

#5. เทคนิคการเขียนภาพต่อไปนี้ ข้อใดมีการใช้วัสดุหมาะสมกับการนำไปใช้ทางศิลปะ

ข้อต่อไป

#6. การวิจารณ์ภาพผลงานราตรีประดับดาว "Starry Night" ของฟินเซนต์ ฟานก็อก ใช้แนวคิดทฤษฎีใด

ข้อต่อไป

#7. ภาพพิมพ์ทางศิลปะเทคนิคแกะไม้มีต้นกำเนิดจากประเทศใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือการใช้ทัศนธาตุแบบตัดทอนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ข้อต่อไป

#9. ผลงานภาพจิตรกรรมใด จะเสียหายมากที่สุดหากโดนน้ำหรือความชื้น

ข้อต่อไป

#10. ผู้มีหน้าที่บันทึกเสียง , ตัดต่อ , ปรับแต่ง , แก้ไขดนตรีและขับร้องในห้องบันทึกเสียง คือข้อใด

ข้อต่อไป

#11. เครื่องคนตรีดูใดมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด

ข้อต่อไป

#12. องค์ประกอบของการจัดแสดงดนตรี สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#13. จากโจทย์โน้ตใด มีระดับเสียงสูงสุด

#14. จากโจทย์โน้ตเพลงห้องที่ 1 ถึงห้องที่ 4 จังหวะที่ 2 ตรงกับข้อใดที่สุด

#15. จากโจทย์เมื่อบรรเลงถึงห้องที่ 20 ผู้บรรเลงต้องบรรเลงห้องใดเป็นลำดับต่อไป

#16. จากโจทย์โน้ตห้องที่ 5 ตำแหน่งเครื่องหมาย ดอกจัน * ตรงกับคอร์ดใด

#17. จากโจทย์ เครื่องหมายทางดนตรีไดไม่ปรากฏในโน้ตเพลงข้างต้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *