บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. จากภาพตัวอย่าง ก และ ข ที่กำหนดให้ลักษณะภาพ ก และภาพ ข เป็นผลงาน ศิลปะลัทธิใด ให้เลือกในหมวด A 2 ตัวเลือก
ศิลปินคนเขียนภาพ ก ชื่ออะไร ให้เลือกในหมวด B 1 ตัวเลือก
แนวงานของทัศนศิลป์ ภาพ ก. ได้คลี่คลายเป็นผลงานลักษณะใด ให้เลือกในหมวด C 1 ตัวเลือก

#2. ลักษณะผลงาน ภาพ ก และ ข จะมีลักษณะรูปแบบทางความคิดร่วมกัน ให้เลือก จากหมวด C 1 ตัวเลือก
เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ภาพ ก และ ข มีลักษณะ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวให้เลือกจากหมวด D 2 ตัวเลือก
ศิลปินร่วมสมัยกับศิลปิน ผู้เขียนภาพ ข ให้เลือกจากหมวด B 1 ตัวเลือก

#3. ภาพ ก และ ข องค์ประกอบของทัศนธาตุที่เป็นแกนเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ให้เลือกจากหมวด E 1 ตัวเลือก
ภาพ ก แสดงเนื้อหาใดให้เลือกจากหมวด F 1 ตัวเลือก
ภาพ ข มีรูปแบบใดที่โดดเด่นให้เลือกจากหมวด C 1 ตัวเลือก

#4. เนื้อหาของภาพ ข สะท้อนถึงนัยความหมายใด ให้เลือกจากหมวด F 2 ตัวเลือก
มีองค์ประกอบของทัศนธาตุระดับรองลงมาจากข้อ 3 คือข้อใด ให้เลือกจากหมวด E 2 ตัวเลือก
เทคนิคที่สามารถนำไปใช้เขียนภาพสีได้สะดวกรวดเร็วให้เลือกจากหมวด D 1 ตัวเลือก

#5. องค์ประกอบของภาพ ก มีลักษณะทัศนธาตุเด่นชัดโดยลำดับให้เถือกจากหมวด E 2 ตัวเลือก
รูปแบบมีกระบวนแบบเฉพาะลัทธิให้เลือกจากหมวด C 1 ตัวเลือก
ศิลปิน ผู้เขียนภาพ ก. มีพื้นฐานการใช้เทคนิคแบบใดมาก่อนการใช้เทคนิคดังภาพตัวอย่าง ให้เลือกจากหมวด D 2 ตัวเลือก

ข้อต่อไป

#6. การจัดแสดงรามเกียรติ์ ตอนนางลอยโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดเป็นรูปแบบการแสดงประเภทใด (เลือกคำตอบจากหมวด G)
โรงละคร ศาลาเฉลิมกรุงที่จัดการแสดงดังภาพ ในปัจจุบันเป็นโรงละครแบบใด (เลือกคำตอบจากหมวด M)
รูปแบบการแสดงตะวันตกใดตรงกับภาพที่โจทย์กำหนดมากที่สุด (เลือกคำตอบจากหมวด I)

#7. เมื่อนางเบญกายแปลงกายเป็นนางสีดาแล้ว ทำตายลอยน้ำไปที่หน้ากองทัพพระราม คำตอบใดเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในช่วงนี้ คนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง เมื่อนางเบญกายแปลงกาย (เลือกคำตอบจากหมวด H)
การแสดงที่ใช้อวดความงาม ของนางเบญกายที่แปลงกายได้เหมือนนางสีดา (เลือกคำตอบจากหมวด G)
บรรยากาศของการแสดงบนเวทีที่หมาะสมที่สุด (เลือกคำตอบจากหมวด K)

#8. งานการประพันธ์ใดให้ความรู้สึกใกล้เกียงกับเรื่องราวขณะที่พระรามพบนางเบญกาย แปลงกายเป็นนางสีดาทำตายลอยน้ำมา (เลือกคำตอบจากหมวด M)
ฉากการแปลงกาย ของนางเบญกายและฉากนางสีดาตายลอยน้ำมา ใช้เครื่องดนตรีสากลชนิดใดบรรเลง เหมาะสมที่สุด (เลือกคำตอบจากหมวด L)
การแสดงตอนหนุมานเหาะตามจับนางเบญกายใช้รูปแบบการบรรเลงใดเหมาะสมที่สุด (เลือกคำตอบจากหมวด D)

#9. พระรามเข้าใจว่าเป็นนางสีดา จึงวิ่งเข้าไปอุ้มมาบนฝั่งและทรงพระกรรแสงด้วย ความคิดว่าเป็นนางสีดาจริง การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของพระรามที่มีต่อนางสีดา ในขณะนั้น (ลือกคำตอบจากหมวด J)
สีที่ใช้กับเครื่องแต่งกายของพระราม (เลือกคำตอบจากหมวด K)
เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบตอนพระรามทรงกรรแสง (เลือกคำตอบจากหมวด H)

#10. หนุมานจึงขอพิสูจน์โดยการนำศพมาเผาไฟ เบญกายครั้นโดนเผาทนไม่ได้จึงเหาะขึ้น ตามเปลวควันหนีไป หนุมานจึงเหาะตามจับนางเบญกาย บทเพลงที่ใช้บรรเลง ประกอบตอนหนุมานไล่จับนางเบญกาย (เลือกคำตอบจากหมวด H)
อารมณ์ของนางเบญกายขณะที่หนีไป (เลือกคำตอบจากหมวด J)
รูปแบบการบรรเลงเพลงประกอบ (เลือกคำตอบจากหมวด I)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *