บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

#1. ความคิดและจินตนาการสั่งสมของผู้คนในชุมชนสังคมที่เห็นร่วมกันและพัฒนา สืบทอดต่อกันมา เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#2. นักจิตวิทยาเชื่อว่า "เสียงเพลง ดนตรีอันไพเราะ" สามารถกระตุ้นการรับรู้ และสร้างสมาธิให้กับผู้ฟังได้ ข้อความนี้กล่าวถึงประเด็นใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดแสดงถึงการบูรณาการระหว่าง ดนตรี นาฎศิลป์ และทัศนศิลป์ ได้ชัดเจนที่สุด

ข้อต่อไป

#4. การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะมีองค์ประกอบสัมพันธ์ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดประกอบด้วยเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ครบทุกประเภท

ข้อต่อไป

#7. "วังหน้า" คือสถานที่ใดในปัจจุบัน

ข้อต่อไป

#8. จากคำประพันธ์นี้ "ขุนกระบี่" หมายถึงตัวละครใด

ข้อต่อไป

#9. จากภาพการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง ภาพนี้เป็นการแสดงอะไร

ข้อต่อไป

#10. จากภาพนี้ สถาปนิกมีการออกแบบลักษณะโครงสร้างที่สวยงามแปลกตา รูปแบบสถาปัตยกรรมดังกล่าวเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในกิจกรรมใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#11. เครื่องดนตรีชนิดใดที่สะท้อนวิถีชีวิตและสภาพสังคมเกษตรกรรมของไทย

ข้อต่อไป

#12. วงคนตรีข้อใดมีประเภทเครื่องดนตรีที่หลากหลายที่สุด

ข้อต่อไป

#13. นักศึกษาศิลปะยุกปัจจุบันได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ E-lcarning เข้ามาช่วยหากผู้เรียนต้องการศึกษาทางด้านภาพสร้างสรรค์จำลอง (Animation) ควรเลือกเรียนรู้จากข้อใด

ข้อต่อไป

#14. กลองยาวเป็นเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นด้วยวิธีใด

ข้อต่อไป

#15. กลุ่มรูปทรงข้อใดนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *