บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 10

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 10

Results

-

#1. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมแลการติดตามเพื่อให้การดำเนินงานได้เป็นไปตาม แผนอยากทราบว่า การควบคุมและการติดตามงานนี้ความสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. มีผู้หลายคนให้ความหมายที่แตกต่างกันของการศึกษา, การฝึกอบรม, และการพัฒนาโดยเน้นที่เป้าหมาย คือ หน่วยงาน ตัวข้าราชการ และงาน ท่านเห็นว่า ข้อใดจับคู่กันถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#3. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลในหน่วยงาน มีดังนี้ ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#4. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อพบว่าการปฏิบัติงานของเขายังบกพร่องในเรื่อง ที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษ ท่านจะทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม

ข้อต่อไป

#6. แนวการสอนแนะนำการปฏิบัติงาน มีลำดับขั้นตอน ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สอนที่ดีแล้ว เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามาปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตามที่มอบให้เขาทำ ท่านจะดำเนินการตามข้อใดจึงจะเป็นผลดีที่สุด

ข้อต่อไป

#8. ท่านคิดว่าการตั้งคณะทำงานหลายคณะประกอบด้วยข้าราชการจากหลายกองมีประโยชน์ในการบริหารอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. คุณภาพมีความสัมพันธ์กับต้นทุนอย่างไร

ข้อต่อไป

#10. การปฏิบัติงานตามแผนคุณภาพให้ได้ผล ต้องมีผู้บริหารแบบใด

จบคำถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *