บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 11

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 11

Results

-

#1. การสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์กร เกิดจากข้อใด

ข้อต่อไป

#2. การวางแผนแก้ปัญหาหรือปรับปรุงวิธีการทำงาน ต้องทำอะไรก่อน

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดคือ ความหมายที่ถูกต้งของกิจกรรมข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน

ข้อต่อไป

#5. ลักษณะของเนื้อหาในรายงานความเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่การบริหารงานอย่างเป็นผู้นำ

ข้อต่อไป

#7. การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเกิดจากข้อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. การปฏิบัติงานแบบใดที่ทำให้พนักงานมีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามรายละเอียดของ Jpb Description

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดผิดหลักเกณฑ์การส่งเสริมบุคคลให้ทำงานเต็มศักยภาพ

จบคำถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *