บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 14

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 14

Results

-

#1. ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการคัดเลือกพนักงานได้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน คือข้อใด

ข้อต่อไป

#2. การบริหาร (Administration) ที่เป็นระดับการกาหนดนโยบายมักนิยมใช้สาหรับการบริหารงานประเภทใด

ข้อต่อไป

#3. การห้ามสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม คือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. การพบข้อผิดพลาดนำไปแก้ไขปรับปรุงได้ ตรงกับลักษณะการจัดทำแผนธุรกิจข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดจัดเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ข้อต่อไป

#6. “คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น”จัดเป็นการวิเคราะห์ SWOT ข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นความหมายของภาษีอากร

ข้อต่อไป

#9. กิจการใดต่อไปนี้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อต่อไป

#10. การใช้กระบวนการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *