บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 15

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 15

Results

-

#1. กระบวนการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรก

ข้อต่อไป

#2. ขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอย่างระเอียดและต้องมีการวางแผนอย่างถูกวิธี

ข้อต่อไป

#3. จงเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาให้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. การพัฒนาการบริหาร ควรเริ่มที่การพัฒนาในเรื่องใดจึงจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่หลักการมอบหมายงานที่ดี

ข้อต่อไป

#6. ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการวางแผนในการทำงานบ้านจากก่อนไปหลัง.
1.วิเคราะห์องค์ประกอบงานบ้านว่ามีงานใดบ้างรวมทั้งความยากง่ายในการทำงาน
2.เขียนแผนการปฏิบัติงานเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมและระยะเวลาที่กำหนดมาเขียนแผน
3.รวบรวมข้อมูลชนิดของงานที่วิเคราะห์เพื่อนำมากำหนดระยะเวลาช่วงเวลาในการทำงาน
4.จัดทำตารางปฏิบัติงาน

ข้อต่อไป

#7. ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการเขียนแผนปฏิบัติงานตามลำดับก่อน-หลัง.
1. ชื่องานที่ปฏิบัติ
2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
3.กำหนดจุดประสงค์ในการทำงาน
4.กำหนดค่าใช้จ่าย
5.กำหนดระยะเวลา
6.กำหนดขั้นตอนในการทำงาน
7.กำหนดผู้รับผิดชอบ

ข้อต่อไป

#8. “ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้น ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จควรมุ่งไปยังผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้การยอมรับ มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ มีความหมายที่เฉพาะเจาะจง และเข้าใจง่าย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ “ จากข้อความดังกล่าวข้อใดคือ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จที่ถูกต้องที่สุด ?

ข้อต่อไป

#9. Service Mind เกี่ยวข้องธรรมะข้อใดมากที่สุด ?

ข้อต่อไป

#10. “ การให้บริการประชาชน นอกจากการคำนึงถึงประสิทธิภาพของราชการแล้วจะต้องตระหนักถึงเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วย โดยจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สั้น โปร่งใส และติดต่องานเบ็ดเสร็จในจุดเดียว ปรับปรุงเวลาติดต่อราชการที่ให้ความ สะดวกแก่ประชาชน เช่น เปิดให้ติดต่องานถึง 20.00 น. หรือในวันหยุดราชการและอาจให้ประชาชนมีส่วนในการพัฒนาบริการ “ จากข้อความนี้ ตรงกับข้อใดมากที่สุด?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *