บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 16

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 16

Results

-

#1. 1. ความสามารถ ความรู้และทักษะทางเทคนิคและการสื่อสารระหว่างบุคคล
2. ความซื่อสัตย์และความจริงใจ
3. ความคงเส้นคงวา ความไว้วางใจ ๆ
4. ความจงรักภักดี ความเต็มใจที่จะปกป้องและช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
จงเรียงลำดับตามความสำคัญ ในการทำงานเป็นทีม

ข้อต่อไป

#2. ผู้บริหารควรจะมีสมรรถนะด้านใดมากที่สุด ที่จะทำให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย?

ข้อต่อไป

#3. การมีจิตใจที่สงบช่วยในการทำงานอย่างไร.

#4. หลักการใดเป็นหลักการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ.

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่หลักการมอบหมายงานที่ดี.

ข้อต่อไป

#6. หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันยกเว้นข้อใด.

ข้อต่อไป

#7. หลักการใดช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน.

ข้อต่อไป

#8. ทักษะในการทำงานใด ช่วยให้การทำงานมีความแปลกใหม่

ข้อต่อไป

#9. ทักษะในการทำงานใด ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาด้านวิธีการคิด ให้มีเหตุผลและด้านความสามารถในการทำงานและการดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ.

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นการสร้างความไว้วางใจกันในทักษะการทำงานร่วมกัน.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *