บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 17

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 17

Results

-

#1. เทคนิควิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาในทักษะกระบวนการแก้ปัญหาคือข้อใด.

ข้อต่อไป

#2. การมอบหมายงานให้สมาชิกแต่ละคนต้องคำนึงถึงสิ่งใด.

ข้อต่อไป

#3. การออกแบบชิ้นงานอย่างหลากหลายภายในเวลาที่กำหนดต้องใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในข้อใด.

ข้อต่อไป

#4. การบันทึกจัดเก็บข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร.

ข้อต่อไป

#5. การพิจารณาข้อดี ข้อเสียอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน.

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน.

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นวงจรบริหารของเดมมิ่ง

ข้อต่อไป

#8. การติดเครื่องปรับอากาศและแสงสว่างในที่ทำงาน เป็นการดำเนินงานใด

ข้อต่อไป

#9. ความหมายของการบริหารงานคุณภาพคือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ทัศนคติข้อใดของพนักงานที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *