บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5

Results

-

#1. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน (Green Energy) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?

ข้อต่อไป

#2. วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2564 มีกี่ข้อ?

ข้อต่อไป

#3. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อที่ 2 ตรงกับข้อใด ?

ข้อต่อไป

#4. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีทั้งหมดกี่ข้อ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 ?

ข้อต่อไป

#6. ค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) กำหนดค่านิยมหลักด้าน ICT โดยใช้คำว่า ?

ข้อต่อไป

#7. คำว่า Service ตามค่านิยมหลักด้าน ICT (Core Values) มีความหมายตามข้อใด ?

ข้อต่อไป

#8. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปี 2565?

ข้อต่อไป

#9. บุคคลตามข้อใดดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2565 ?

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ (Vision) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ?

จบคำถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *