บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7

Results

-

#1. “การยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการให้บริการที่เป็นเลิศ” ตรงกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#2. “ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในระบบจำหน่ายและการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว” ตรงกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#3. “พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานยุคดิจิทัล” ตรงกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#4. “ยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างความผูกพันที่ดีกับลูกค้าดิจิทัลในโลกแห่งการเชื่อมต่อ สร้างความประทับใจแก่ประสบการณ์ในการใช้บริการ” ตรงกับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ ในข้อใด?

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ องค์กร/ พนักงาน จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล?

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือประโยชน์ที่ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล?

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดคือประโยชน์ที่ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ/ ประชาชน จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือประโยชน์ที่ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง กฟภ. สู่งองค์กรดิจิทัล ?

ข้อต่อไป

#9. อัตราค่าไฟฟ้า ของ กฟภ มีทั้งหมดกี่ประเภท?

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือเบอร์ Call Center ของ กฟภ?

จบคำถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *