ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1

Results

-

#1. ถ้านำหม้อแปลงไฟฟ้หนึ่งเฟส 3 ชุดมาต่อเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดพิกัด 600 kVA, 44000/440 V แบบ Delta - Star จงคำนวณหาขนาดฟิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟส

ข้อต่อไป

#2. หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติพิกัด 2200/1 10 V, 50 Hz ภาระทางไฟฟ้าด้านทุติยภูมิมีค่ำเท่ากับ 20 ohm ดังรูป เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับภาระที่พิกัด 110 V ให้หาค่าอิมพิแดนซ์ของภาระ (Ioad impedance) เมื่อพิจารณามาอยู่ทางด้านปฐมภูมิ (primary)

ข้อต่อไป

#3. หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 2000 kVA, 24 kV/400 V Delta - Star connecion ให้ห้าพิกัดกระแสเฟสทางด้านปฐมภูมิ (rated primary phase current)

ข้อต่อไป

#4. ในสภาวะไม่มีภาระถ้าหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มีแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับป้อนเข้า 220 V ใช้กำลังไฟฟ้า 300 W ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่หม้อแปลงไฟฟ้าลดลงเหลือ 198 V จะใช้กำลังไฟฟ้าเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 500 kVA, 24 kV/240 V, Star - Star connection จงหาขนาดกระแสไฟฟ้าเฟสของหม้อแปลงไฟฟ้านี้

ข้อต่อไป

#6. หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส พิกัด 500 kVA, 24 kV/400 V, Delta - Star connectiop จงหาขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้านี้

ข้อต่อไป

#7. หม้อแปลงแรงดัน ( voltage transformer: VT)ที่มีอัตราส่วน (ratio) 2000 : 120 V ต่อกับมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า ( voltmeter) 120 V ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าด้านปฐมภูมิ (primary voltage) ของ VT เท่ากับ 1200 V แรงดันไฟฟ้าที่มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าจะมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ในระบบสงจ่ายไฟฟ้ากำลังเฟสเดียว ที่ประกอบด้วยแหสงจ่ายแรงดันไฟฟ้าพิกัด 480 V 50 Hz ต่อผ่านหมือแปลงไฟฟ้าในอุดมคติที่มีอัตราส่วนแรงต้นไฟฟ้า (a) = 1:10 (ละมีโหลค อิมพีแดนซ์ขนาด 4+j3 ohm ต่ออนุกรมอยู่ จงคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่โหลดเมื่อใช้วงจรสมมูลของหม้อแปลงที่มีการอ้างอิงไปด้านทุติยภูมิ (referred to secondary side)

ข้อต่อไป

#9. ฉนวน PVC และมี XLPE มีอุณหภูมิใช้งานไม่เกินเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. สายไฟฟ้าแรงสูงแบบ ACSR มีโครงสร้างสายลักษณะใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *