บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 14

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 14

Results

-

#1. โหลดแบบใดมีโอกาสทำให้เกิด Voltage Regulation เป็นลบได้?

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่วิธีคำนวณ Load Flow

ข้อต่อไป

#3. ในการคำนวณของปัญหากำลังไหล บัสชนิดใดจะถูกนำออกไปจากการคำนวณ

ข้อต่อไป

#4. ค่าตัวแปรใดจะถูกกำหนดที่บัสโหลด (Load Bus)

ข้อต่อไป

#5. ในการคำนวณโหลดโฟว์, ค่าขนาดแรงดันและค่ากำลังไฟฟ้าจริงจะถูกกำหนดให้ที่บัสแบบใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูก

ข้อต่อไป

#7. จงคำนวณหากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ (Network losses) จากผลเฉลยการไหลของกำลังไฟฟ้า (Power low solution) ซึ่งแสดงดังรูปข้างล่างนี้

ข้อต่อไป

#8. Generator ตัวหนึ่งต่ออยู่กับ infinite bus ถ้าต้องการให้ Generator ตัวนี้จ่ายกำลังไฟฟ้าจริง (Real Power) ให้กับ infinite bus จะต้องทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ Symmctrical Fault

ข้อต่อไป

#10. เมื่อเกิดการลัดวงจรขึ้นทันทีที่ขั้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชิงโครนัส จะแบ่งชวงเวลาของเหตุการณ์ออกได้เป็น 3 ช่วง ข้อใดเรียงลำดับช่วงเวลาของเหตุการณ์ตาม ลำดับก่อนหลังได้ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *