บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 15

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 15

Results

-

#1. ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดกระแสดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลัง

ข้อต่อไป

#2. การเรียนเรื่องการจ่ายโหลดอย่างประหยัด( Economic Dispatch) มีประโยชน์อย่างไร?

ข้อต่อไป

#3. ผลที่ได้จากการศึกษา จ่ายโหลดอย่างประหยัด( Economic Dispatch) คืออะไร

ข้อต่อไป

#4. โรงจักรไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีค่า Incremental Fuel Cost =500 บาท/MWh หมายความว่าอะไร

ข้อต่อไป

#5. การจัดสรรกำลังผลิตตามหลักเศรษฐศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจจับความผิดพร่อง (Faults) ในระบบไฟฟ้า ของรีเลย์

ข้อต่อไป

#7. ค่า Pick up Value ของรีเลย์ หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#8. รีเลย์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ Distance Relay

ข้อต่อไป

#9. รีเลย์ชนิดใดต่อไปนี้ที่ใช้หลักการตรวจจับ Faults ในระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีการเปรียบเทียบขนาด (Magnitude Comparison)

ข้อต่อไป

#10. รีเลย์ Number 87 ตามมาตรฐาน ANSI Standard หมายถึงรีเลย์ชนิดใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *