บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2

Results

-

#1. สายไฟฟ้แรงสูงแบบ Partially Insulated Cable (APC หรือ PIC) มีลักษณะอย่างใด

ข้อต่อไป

#2. สายไฟฟ้าแรงสูงแบบ Space Aerial Cable (ASC หรือ SAC) มีลักษณะอย่างใด

ข้อต่อไป

#3. ระบบไฟฟ้า 230/400V,3 phane 4 wires จ่ายไฟฟ้าให้โหลด 40 A, 0.8 PF lagging เดินในท่อโลหะอากาศ ความยาวของสาย 60 m. จงหาแรงดันตกในสายกำหนดให้ใช้สายไฟฟ้า PVC มอก.11-2553 IEC-01 ขนาด 16 Sq.mm. ซึ่งมี่ค่า R=1.3743 ohm/km, X=0.181 ohm/km.

ข้อต่อไป

#4. IP 56 หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. สายป้อนชุดหนึ่งใช้ไฟ 230/400 V, 3 phase 4 wires จ่ายไฟให้กับโหลดขดลวดความร้อน 100 kVA สายไฟต้องมีพิกัดนำกระแสอย่างน้อยเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. แผงเมน 230/400 V 3 เฟส 4 wires จ่ายไฟให้กับโหลดหลอด HID ที่มีการจัดโหลดให้สมดุลขนาด 80 kV/สาย Neutral ต้องมีพิกัดนำกระแสต่ำสุดเท่าใดหาก เดินสายในท่อร้อยสายโลหะฝังดิน กำหนดให้ Circuit Breaker มีขนาดมาตรฐานดังนี้ 125 A , 150 A , 175 A , 200A

ข้อต่อไป

#7. ระบบไฟฟ้า 3 phase 4 wires 230/400 V แบบโหลดไม่สมดุล โดยมีค่ากระแสเฟส A เท่ากับ 1 80A กระแสเฟส B เท่ากับ 100A และกระแสเฟส C เท่ากับ 130A จงหากระแสไม่สมดุลสูงสุดมีขนาดเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. สายทองแดงหุ้มฉนวนสำหรับใช้เป็นสายป้อนในระบบแรงต่ำ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. มอเดอร์ 90 kW, 380 V, 3 phase มีประสิทธิภาพ 90%,0.85 PF lagging จงคำนวณหากระแสพิกัด

ข้อต่อไป

#10. แผงย่อยแผงหนึ่งใช้ไฟ 230/400 V, 3 phase 4 wires มีรายการโหลดดังนี้
วงจรย่อยแสงสว่าง 9 วงจร ๆ ละ 2,400 VA
วงจรย่อยเต้ารับ 6 วงจร ๆ ละ 1,800 VA
วงจรสำรอง 3 วงจรๆละ 2,000 VA
ถ้าให้ Demand Factor = 0.8 จงคำนวณหา Demand Load

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *