บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3

Results

-

#1. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันใช้งาน (operating voltage) 500 kV ส่งจ่ายพลังงานผ่านสายส่งไฟฟ้ากำลังที่มีค่า เสิร์จอิมพีแด๊นซ์ เท่ากับ 250 โอห์ม จะสามารถส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าธรรมชาติ (natural power) ได้เท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ถ้านำโวลเตจดีไวเดอร์แบบเก็บประจุพิกัด 200KV C₁ - 100 pF และ C₂ = 0.1 μF ไปวัดแรงดันกระแสสสับ 50 Hz 100.1kV มิเตอร์วัดภาคแรงต่ำจะอ่านได้กี่โวลต์

ข้อต่อไป

#3. โวลเตจดิไวเดอร์แบบความต้านทานดังรูป อัตตราส่วนแรงดัน V₁ / V₂ มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. การทดสอบ BIL หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ในการวัดแรงดันของแบตเตอรี่โดยนักเรียนหกคน ได้ค่าแรงดันเป็น 20.20,19.90 , 20.05, 20.10, 19.85, 20.00 V ตามลำดับ นักเรียนลำดับที่เท่ใดวัดค่าแรงดัน ที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด

ข้อต่อไป

#6. มิเตอร์กระแสตรงตัวหนึ่งมีค่าความต้านทานภายใน เท่ากับ 5,000 Ω มีค่ากระแสเต็มสเกล เท่ากับ 50 μA ถ้าต้องการทำเป็นมิเตอร์วัดแรงดันให้สามารถวัดแรงดันเต็มสกลได้เท่ากับ 10V จงคำนวณหาค่าความต้านทานที่ต้องนำมาต่ออนุกรม

ข้อต่อไป

#7. แอมมิเตอร์ตัวหนึ่งมีค่ากระแสเต็มสเกลเท่ากับ 50 μA มีค่าความต้านทานภายใน เท่ากับ 5,000 Ω ถ้าต้องการขยายพิสัยของการวัดค่ากระแสให้สามารถวัดได้เต็มสเกล 200 μA จะต้องใช้ตัวต้านทานที่มีค่าเท่าไรต่อขนานเข้าไป

ข้อต่อไป

#8. วงจรเครื่องกำเนิดแรงดันสูงอิมพัลส์แบบมารกซ์ (Marx 's circuit) ดังรูป ถ้าสมมติว่าทั้งระบบมีประสิทธิภาพเป็น 100% เมื่อป้อนแรงดันอัดประจุกระแสตรงขนาด -100 kV เข้าที่ input ของเครื่อง ให้คำนวณหาขนาดแรงดันที่ได้ทางด้าน output เมื่อเทียบกับ ground จะมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. จากรูปที่กำหนดให้ระยะจากจาก A ถึบจุด B เรียกว่าระยะใด?

ข้อต่อไป

#10. ให้คำนวณหาค่า Rm ของโวลต์มิเตอร์หลายพิสัยแบบอนุกรมดังที่ปรากฏในภาพ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *