บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 7

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 7

Results

-

#1. วงจรแสงสว่างวงจรหนึ่ง ดวงโคมติดตั้งมีระยะห่างกัน 100 เมตร และดวงโคมแรกห่างจากจุดจ่ายไฟ 50 เมตร ดังรูป ถ้าความต้านทานของสายมีค่า 0.5 โอห์มต่อ 1000 เมตร จงหาค่าแรงดัน VA, VB และ VC

ข้อต่อไป

#2. วงจรไฟฟ้าดังรูป จงคำนวณหาค่ากระแส I₂

ข้อต่อไป

#3. ลวดทองแดงรูปทรงกระบอกเส้นหนึ่งยาว 10 ซม. ถ้านำลวดเส้นนี้มาตีจนพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าตลอดเส้น ถ้าวัดความยาวหลังตีแล้วได้ 11 ซม. อยากทราบว่าความต้านทานของลวดเส้นนี้จะมีเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่า

ข้อต่อไป

#4. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ มีค่าความต้านทานขดลวด 0.5 โอห์ม ถ้ามอเตอร์กินกระแส 10 แอมแปร์ จงคำนวณแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับ

ข้อต่อไป

#5. ถ้าแรงดันไฟฟ้าในบ้านเป็น 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ครอบครัวนี้จะใช้กระแสสูงสุดเท่าใดและเวลาใด

ข้อต่อไป

#6. หม้อแปลงตัวหนึ่ง พันขดลวดด้านปฐมภูมิ 100 รอบ ด้านทุติยภูมิ 10 รอบ ถ้าวัดความต้านทานทางด้านปฐมภูมิของหม้อแปลงด้วยโอห์มมิเตอร์ดังรูป ควรอ่านค่าความต้านทานได้เท่าใด

ข้อต่อไป

#7. จงคำนวณหาช่วงของ R ของลวดเส้นนี้

ข้อต่อไป

#8. จะอ่านค่าได้เท่าใด

ข้อต่อไป

#9. อยากทราบว่ามีโอกาสเท่าใดที่พนักงานจะสวมใส่อุปกรณ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

ข้อต่อไป

#10. ในขณะที่พัดลมเพดานกำลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *