บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 8

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 8

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. รูปเหลี่ยมด้านเท่าต้องมีความยาวแต่ละด้านไม่มากกว่าเท่าไร เพื่อที่วงกลมรัศมี r สามารถสัมผัสกับทุกด้านได้

ข้อต่อไป

#3. อยากทราบว่าจำนวนข้อที่ตอบถูกมีทั้งหมดกี่ข้อ

ข้อต่อไป

#4. อุปกรณ์ป้องกันตัวหนึ่งจะตัดการทำงานที่กระแส 10 แอมแปร์ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ถ้านำอุปกรณ์ตัวนี้ไปเป็นอุปกรณ์ป้องกันให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่ง ที่มีขนาดกำลัง 1980 วัตต์ ตัวประกอบกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวต้องมีค่าเท่าใด ฟิวส์จึงไม่ขาด

ข้อต่อไป

#5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#6. โรงงานแห่งหนึ่งมีโหลด 300 กิโลวัตต์ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.6 (ล้าหลัง) หากต้องการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้สูงขึ้นเป็น 0.8 (ล้าหลัง) จงหาขนาดของคาปาซิเตอร์ที่ต้องใช้

ข้อต่อไป

#7. ค่าความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์ควรเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. โหลดใดในข้อต่อไปนี้ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียมากที่สุด หากโหลดดังกล่าวต่ออยู่ที่ปลายสายไฟฟ้าที่มีความยาว 100 เมตร โดยกำหนดให้แรงดันของระบบไฟฟ้าคือ 400 โวลต์

ข้อต่อไป

#9. สายไฟฟ้ามีความยาว 40 เมตร มีค่าความต้านทาน 2 โอห์มต่อกิโลเมตร จงคำนวณหาแรงดันตกในสายไฟฟ้า หากโหลดขนาด 2200 วัตต์ 220 โวลต์ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 0.5 ต่ออยู่ที่ปลายสาย

ข้อต่อไป

#10. มอเตอร์เหนี่ยวนำ (Induction Motor) ขนาด 1 แรงม้า มีพิกัดแรงดัน 125 โวลต์ มีตัวประกอบกำลังด้านเข้า (Input Power Factor) เท่ากับ 0.8 ล้าหลังมีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.6% อยากทราบว่าที่พิกัดมอเตอร์จะใช้กระแสไฟฟ้ากี่แอมแปร์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *