บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Results

-

#1. The values of a society are reflected in its ………………

Its (adjective possessive) คำนามเสมอ เมื่อสังเกตจาก suffix “tion” จะพบว่าเป็นคำนามเพียงข้อเดียว

ข้อต่อไป

#2. The ………………. of landing men on the moon is unsurpassed in modern technology.

ตามโครงสร้าง คำนาม of คำนาม เมื่อสังเกตจาก suffix จะมีสอง  ตัวเลือกที่เป็นไปได้ คือ ทั้ง achiever และ achievement แต่เมื่อแปลความหมาย โจทย์ จะต้องใช้คำว่า “ความสำเร็จในการ…” ไม่ใช่ “ผู้ประสบความสำเร็จ”

ข้อต่อไป

#3. The major ……………… were reported by the press without bias.

จากโจทย์ กำหนด V. were reported มาให้แล้ว ดังนั้น ยังขาดกลุ่มคำ นามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน พิจารณาจาก suffix จะพบว่า events เป็นคำนาม

ข้อต่อไป

#4. After …………… attempts, the police were able to enter the building.

after (preposition) V.ing (gerund) เสมอ อนึ่ง เพื่อขยายรูปกระทำของประธาน the police

ข้อต่อไป

#5. Although the couch looks …………………, it is extremely hard.

looks เป็นหนึ่งใน linking verbs ซึ่งต้องตามด้วย Adj. เมื่อสังเกตจาก   suffix จะพบว่ามีเพียงตัวเลือกเดียวที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. The gardens that were planted this spring should ……………… the roadway.

หลัง should (Model Verb) Infinitive Verb เสมอ สังเกตจาก suffix “ify” มีเพียงข้อเดียวที่สามารถเป็นคำกริยาได้

ข้อต่อไป

#7. The first in ……………. was the general who served his country only during peacetime.

ข้อนี้ให้สังเกตจาก  “who” (relative pronoun) ที่ทำหน้าที่ขยาย “คน” ดังนั้น มีเพียง suffix “er” ที่หมายถึงกลุ่มคนได้เท่านั้น

ข้อต่อไป

#8. The bodybuilder ……………… tossed the child into the air.

ข้อนี้ต้องการคำขยาย V. toss ดังนั้นจึงต้องเลือกข้อที่เป็น Adverb เท่านั้น

ข้อต่อไป

#9. There ………….. many pictures on the wall.

many เป็นตัวบ่งชี้ว่าต้องใช้ V. plural เท่านั้น

ข้อต่อไป

#10. Both the manager and the sales representative ……………… in the meeting.

both… and V. plural เท่านั้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *