บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

Results

-

#1. How high is the lowest waterfall in Yellowstone National Park?

#2. Which is NOT true about Yellowstone National Park?

ข้อต่อไป

#3. Situation: At a clinic
Doctor: .......................
James: I’ve got food allergy. I couldn’t sleep well last night.

ข้อต่อไป

#4. The one thing to do in an emergency is ........................ See what is wrong and then say it, “There’s an accident on B street; there’s a fire at 562 Avenue J; there’s a fire on the third floor at 620 Worth Street.” Give information that can help take care of the emergency. The missing words are “.....................”

ข้อต่อไป

#5. The Chang family went to see their friends, the Browns. “Where do they live?”, asked Mr. Chang. “They live on the fourth floor,” said Mrs. Chang. They took the elevator up to their friends’ floor. The main idea is “..................”

ข้อต่อไป

#6. If you don't control your spending, you'll be broke in no time at all! Which word is a synonym of " control "?

ข้อต่อไป

#7. Put this medicine on your arm and rub it into your skin until it's invisible. It will inhibit the infection's attempt to spread. What does “inhibit” mean?

ข้อต่อไป

#8. “You aren't learning anything when you're talking.” Lyndon B. Johnson This means that it's important to ................

ข้อต่อไป

#9. It is very important for high school students to think about what ..............

ข้อต่อไป

#10. Situation: At school
Nathan: You look sad. What’s going on?
Marry: I got F on the math test.
Nathan: ..................

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *