บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11

Results

-

#1. In Laos and Vietnam, you can still see ................

ข้อต่อไป

#2. In Mexico, .........................

ข้อต่อไป

#3. Put the sentences in the correct order.
1. I prefer cola.
2. Do you prefer cola or orange juice?
3. I prefer orange juice. What about you?

ข้อต่อไป

#4. Put the sentences in the correct order.
1. Yes, I have.
2. When did you go?
3. Have you ever been to a live concert?
4. I went last year.

ข้อต่อไป

#5. Which word means a flower that has not bloomed?

ข้อต่อไป

#6. What is this passage about?

#7. Where was the first world cup held?

#8. Where is the latest world cup was held?

#9. How many countries had passed to join this competition?

ข้อต่อไป

#10. Which one is the meaning of “To gather around”?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *