บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12

Results

-

#1. Jan : look at these sweaters. They are so beautiful.
Pam : Which one do you like?
Jan : I like the red one; There’s no price tag.
Pam : Excuse me._________
Clerk : It’s $250.
Pam : O.K. That’s reasonable

ข้อต่อไป

#2. Sarah : Morning ,Tom How's everything?
Tom : Not bad._____________
Sarah : Pretty good, thanks.

ข้อต่อไป

#3. Derek : I would like to go on a picnic this weekend. What will the weather be like then?
Beck :_____________
Derek : Let’s eat our picnic by the lake.

ข้อต่อไป

#4. Waiter : What would you like to order?
Customer : I’ll have a mixed green salad.
Waiter: O.K.______________We have Italian ,and French
Customer : Italiam,please.
Waiter : O.K. I’ll bring it right away.

ข้อต่อไป

#5. George: I’m look for an exciting place for a vacation. Where should I visit?
Ann:____________
George: What can I do there?
Ann: You can go hiking or scuba diving

ข้อต่อไป

#6. Kim : Would you like some nore coffee?
Ann : No, but thank you anyway.
Kim: ________

ข้อต่อไป

#7. A Where’s my new dress?
B: It’s in_____washing machine.You’ll have to wear______different one.

ข้อต่อไป

#8. The patient was carried_____the ambulance and ____the step

ข้อต่อไป

#9. Teacher:____________________do you write home?
Student: Every month. It’s a good way to relieve my homesick.

ข้อต่อไป

#10. My grandpa is______________kind and generous.

ข้อต่อไป

#11. We want______________on how to solve this problem.

ข้อต่อไป

#12. _______the boss decide to hold meeting ,we would welcome it.

ข้อต่อไป

#13. My girlfriend mead me___________her at least once a day.

ข้อต่อไป

#14. The teacher said to me, “Lisa,may I talk to you in person?”

ข้อต่อไป

#15. The teacher asked us______in class.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *