บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

Results

-

#1. John is generous.His wife, on the other hand,is____________.

ข้อต่อไป

#2. Mary dropped out of collage.

ข้อต่อไป

#3. Terry :_______in your country?
Suda : It’s hot and humid.

ข้อต่อไป

#4. Waiter :____?

ข้อต่อไป

#5. Dang told me she ________that man before.

ข้อต่อไป

#6. Sarah : Man Can I stay up_____tonight?
Pam : Yes, you can if you finish your homework.

ข้อต่อไป

#7. Alan : where are you going?
Ted : I’m going for a check-up in that building.
Alan : What’s wrong?
Ted : Nople I want to be sure that______

ข้อต่อไป

#8. You are in a shop. You want an item on the top shelf, which you cannot reach A shop assistant approaches you and says., “Let me get it for you” You says, “________________”

ข้อต่อไป

#9. GEMINI May 21 –June 20 You Kindness is appreciated and will bring sweet__________.Apr 4 think earefully before taking any action.

ข้อต่อไป

#10. Judy Blume______a clear imagination since she was a young girl.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *