บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

Results

-

#1. How many times …………….. your travel documents checked before you boarded the airplane.

ข้อต่อไป

#2. …………… one of you is coming to my house later?

ข้อต่อไป

#3. A : ……………………..
B : It’s cool and rainy.

ข้อต่อไป

#4. Why don’t you …………….. singing? You have such a beautiful voice.

ข้อต่อไป

#5. Salesperson : Can I help you?
Customer : I’m looking for a skirt.
Salesperson : Let me show you. All the skirts are sale today …………………. .
Customer : I wear a size 6 petite 40.

ข้อต่อไป

#6. The five great lakes of the world ……………….. in Michigan.

ข้อต่อไป

#7. My antique vase was ………………… .

ข้อต่อไป

#8. He ……………….. on the bank fishing when he ………….. a man’s hat floating down the river.

ข้อต่อไป

#9. A : …………………………. going to Hawaii for your vacation?
B : that’s a good idea!

ข้อต่อไป

#10. A : Cold you lend me a pen?
B : Yes, of course. Here you are
A : Thanks.
B : …………………………. .

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *