บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

Results

-

#1. Everyone in the office ………….. filing the documents.

แม้ everyone = ทุกคน แต่มีค่าเท่ากับ “It” ดังนั้น จึงต้องใช้ V.singular

ข้อต่อไป

#2. My nephew and I ……………… seen that movie many times.

สังเกตจาก many times จะทราบว่าต้องใช้ Present perfect ต่อมา ประธานเชื่อมด้วย and ดังนั้น จึงต้องใช้รูป have v3

ข้อต่อไป

#3. The stitching and binding of this book …………… done on machines.

จากโจทย์ แม้ภาคประธานจะเชื่อมด้วย and แต่เมื่อแปล จะพบว่า ทั้ง the stitching และ the binding ถือเป็นสิ่งเดียวกัน แยกจากกันไม่ได้ = It, ต่อมา ในเชิงความหมาย จำเป็นต้องใช้ passive voice ในรูป present simple

ข้อต่อไป

#4. Every boy and girl in this school ……………. talking about the party.

ข้อนี้เป็นไปตามกฎเดียวกับข้อ 3. ที่ว่า every ( noun) = It

ข้อต่อไป

#5. There …………… nothing to talk ‘about anymore.

“nothing”= It ถือเป็นประธานของข้อนี้ ดังนั้นจึงต้องใช้ V.singular

ข้อต่อไป

#6. Each athlete and coach ……………a locker,

ตามโครงสร้าง Each ( of N.) = It เสมอ จึงต้องใช้ V.singular

ข้อต่อไป

#7. In Star Trek, it ……………. the Martians who overcame the Planet Venus.

ข้อนี้ มองจาก “It” ตัวเดียว สามารถตอบได้เลยว่าต้องเป็น V.singular

ข้อต่อไป

#8. Neither of the reporters ……………… allowed to interview the Prime Minister.

Neither = It = ไม่เลยทั้งคู่ ดังนั้น จึงต้องใช้ V.singular

ข้อต่อไป

#9. The author and lecturer ……………. arriving tonight.

เพราะรูปประธานเป็นเอกพจน์ ทั้ง author และ lecturer ถือเป็นคนกลุ่มเดียวกัน และเหตุการณ์จะในอนาคตอันใกล้ เลยใช้ present cont.

ข้อต่อไป

#10. Jane and Linda ………………. roommates this semester.

เพราะประธานมี 2 คน และใช้รูปบรรยายสภาวะแบบ present sim

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *