บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

Results

-

#1. This type of work is quite hazardous. You must be careful. The underlined word means

ข้อต่อไป

#2. These are artificial flowers. The underlined word means

ข้อต่อไป

#3. Jim rarely buys anything from garage sales, ____________?

ข้อต่อไป

#4. I think she is angry with me, ___________?

ข้อต่อไป

#5. Jack asked me ____________ when he called.

ข้อต่อไป

#6. I wonder _______

ข้อต่อไป

#7. People should use water wisely __________ save water.

ข้อต่อไป

#8. A : _________________________
B : Yes, I’m going to make a cake, please check the refrigerator. Are there any eggs?
A : Yes, there are.

ข้อต่อไป

#9. A : Hello, May I speak to Mr. Suchart, please?
B : ________________________.
A : Thank you.

ข้อต่อไป

#10. A : ________________________
B : I haven’t made up my mind yet.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *