บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Results

-

#1. Whose key is that?

ข้อต่อไป

#2. We ................. the flight tickets yet.

ข้อต่อไป

#3. - 'I have never been to Africa.' - ' ........... have I.'

ข้อต่อไป

#4. My mobile phone ……….

ข้อต่อไป

#5. They never go out _____ Friday evenings .

ข้อต่อไป

#6. The students _____ very tired today. Because they _____ at a party last night.

ข้อต่อไป

#7. _____ you swim when you were five?

ข้อต่อไป

#8. I often think _____ the day we met.

ข้อต่อไป

#9. Yesterday it was ____ the day before yesterday.

ข้อต่อไป

#10. Hey! You are _____ employee in our firm.

ข้อต่อไป

#11. _____ dog is running around _____ garden.

ข้อต่อไป

#12. I was doing the shopping while you ________ tennis.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *