บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11

Results

-

#1. ท่อระบายนํ้าที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 2 เมตร มีนํ้าไหลผ่านเต็มท่อด้วยอัตราเร็ว 1.5 เมตรต่อวินาที ปริมาตรของนํ้าเต็มท่อที่ไหลออกใน 33 นาที มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. พ่อค้าซื้อไข่เป็ดมา 1,000 ฟอง ราคา 3400 บาท ขายไปโดยคัดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ขายฟองละ 4.50 บาท ขนาดเล็กขายฟองละ 3.75 บาท ได้กำไรมากกว่า 40 บาท จงหาว่ามีไข่เป็ดฟองใหญ่อย่างน้อยกี่ฟอง

ข้อต่อไป

#4. มีดินสอ 3 แท่ง ยาวแท่งละ 3,4 และ5 เซนติเมตร สุ่มหยิบขึ้นมา 1 แท่ง บันทึกความยาวไว้แล้วใส่กลับคืน ทำซํ้าอีก 2 ครั้ง นำความยาวของดินสอมาสร้างรูปสามเหลี่ยม จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ข้อต่อไป

#5. ทรงตันเกิดจากกรวยกลมประกบกับครึ่งทรงกลม ดังรูปโดยมีรัศมีทรงกลม เท่ากับรัศมีฐานกรายเท่ากับ 2 หน่วย และกรวย สูง 3 หน่วย จงหาพื้นที่ผิวของทรงตัน

ข้อต่อไป

#6. คนงานกลุ่มหนึ่งมีอยู่ 1 คน ได้ค่าแรง 300 บาทต่อวัน และค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 300 บาทต่อวัน ถ้ามีคนงานได้ ค่าแรงตํ่ากว่าค่ามัธยฐาน 23 คนจงหาว่า คนงานกลุ่มนี้มีประมาณกี่คน

ข้อต่อไป

#7. ข้อมูลชุดหนึ่งมีดังนี้ 2 3 5 5 5 m 8 8 10 ถ้าฐานนิยมมีค่าเดียวและมัธยฐานน้อยกว่าฐานนิยมแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. กรวยกลมบรรจุภายในพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้พอดี โดยมีจุดยอดร่วมกัน อัตราส่วนของพื้นที่กรวยกลมต่อพื้นที่พีระมิด มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นคำตอบของอสมการ 2x-1≤ x+8 และ x+8 ≤ 2x+10 พร้อมกัน

ข้อต่อไป

#10. ในถุงใบหนึ่งมีลูกอมสีส้ม 10 ลูก สีฟ้า 3 ลูก และสีเขียว 5 ลูก หยิบลูกอมมากินทีละลูกไปเรื่อย ๆ และหยุดกินเมื่อได้ลูกอมสี เดียวกันติดต่อกัน หรือหยิบลูกอมได้ครบ 3 สี ถ้าลูกอมสีเดียวกันมีลักษณะเหมือนกัน จำนวนครั้งที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ในการ หยิบลูกอมคือข้อใด

ข้อต่อไป

#11. นาย ก เลี้ยงเป็ดเป็นสองเท่าของไก่ ต่อมาซื้อไก่มาเพิ่มอีก 6 ตัว และขายเป็ดไป 5 ตัว ทำให้มีเป็ดและไก่เท่ากัน จงหาจำนวน ของเป็ดและไก่ในตอนแรก

ข้อต่อไป

#12. การลงประชามติเรื่องการสร้างเตาเผาขยะมีผู้ไปร่วมลงประชามติร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและจากการตรวจนับ คะแนนพบว่า ร้อยละ 72 ของผู้ที่ไม่สามารถไปลงประชามติเห็นด้วยกับการสร้างเตาเผาขยะ ถ้าคนที่ไปลงประชามติแต่ไม่เห็นด้วย กับการสร้างเตาเผาขยะมีจำนวน 784 คน แล้วผู้ที่มีสิทธิ์แต่ไม่ไปลงประชามติมีจำนวนกี่คน

ข้อต่อไป

#13. ถ้ายืนอยู่บนดาดฟ้าแห่งหนึ่ง แล้วมองดูตึกที่อยู่ห่างออกไป 50 เมตร จะเห็นฐานตึกเป็นมุมก้ม 60° และเห็นยอดตึกเป็นมุมเงย 45° ตึกหลังนี้จะมีความสูงประมาณเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ผลบวกของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่สั้นที่สุดเท่ากับ 18 เซนติเมตร และรูปสามสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่ 60 ตารางเซนติเมตร จงหาความยาวด้านที่เหลือ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *