บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12

Results

-

#1. กำหนดให้ A เป็นจุดสะท้อนของจุด A (3,5) ผ่านแกนสะท้อน คือ y =2 และจุด A เป็นจุดที่เกิดจากการหมุนจุด A รอบจุดกำเนิด (0.0) ทวนเข็มนาฬิกา 270 อยากทราบว่าจุด A คือจุดใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดคือค่าของ 9x-7y เมื่อกำหนดให้ 2x – y = 4 และ 3x+2y=20

ข้อต่อไป

#3. แม่ค้าขายส้ม 2 ชนิด ราคากิโลกรัมละ 20 และ 25 บาท ถ้าขายส้ม รวมกันได้ 50 กิโลกรัม ได้เงิน 1,160 บาท จงหาว่าแม่ค้าขายส้มแต่ละชนิดได้ต่างกันกี่กิโลกรัม

ข้อต่อไป

#4. สมการคู่ใดต่อไปนี้ไม่มีคำตอบ

ข้อต่อไป

#5. เส้นตรงเส้นหนึ่งมีสมการ ax + by = 5 ผ่านจุด(1,1) และ (4,2)แล้ว a-b มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. จุด A,B และ C เป็นจุดตัดของกราฟ y=3x-1, y=-x+3 และแกน y จงหาพื้นที่ของ ABC

ข้อต่อไป

#7. นํ้าหนักเฉลี่ยของเด็ก 7 คน เป็น 52.7 กิโลกรัม เมื่อรวมนํ้าหนักของปรีชาเพิ่มอีก จะทำให้นํ้าหนักเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 8 คน เป็น 54 กิโลกรัม จงหานํ้าหนักของปรีชา

ข้อต่อไป

#8. คะแนนสอบของนักเรียน 20 คน เป็นดังตารางผลต่างของค่ามัธยฐานนิยม เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. จงหาปริมาตรของกรวยใหญ่ที่สุดที่สามารถบรรจุอยู่ภายในพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยใช้มุมยอดร่วมกัน พีระมิดมีส่วนสูงยาว 18 เซนติเมตร และมีฐานยาว 15 เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#10. มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ข้าวสาร 1 ลิตร หนัก 0.75 กิโลกรัม โรงสีต้องการสีข้าวเปลือก 3 เกวียน เพื่อบรรจุใส่ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม ถ้ามีข้าวเปลือก 1 ถัง สีเป็นข้าวสารได้ 15 ลิตร จงหาว่าจะบรรจุข้าวสารได้กี่ถุง

ข้อต่อไป

#13. ซื้อนํ้าดื่มมาขาย 200 ขวด เป็นเงิน 1,200 บาท ขายนํ้าขวดเล็กราคาขวดละ 5 บาท ขายนํ้าขวดกลางราคาขวดละ 8 บาท เมื่อขายหมดได้กำไรมากกว่า 250 บาท อยากทราบว่าซื้อนํ้าขวดเล็กมาขายอย่างมากกี่ขวด

ข้อต่อไป

#14. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น 3:5 และมีความยาวรอบรูปไม่น้อยกว่า 48 รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่อย่างน้อยเท่าไร

ข้อต่อไป

#15. กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มี AD ตั้งฉากกับ BC จงหาความยาวของ x+y

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *