บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. สนามเด็กเล่นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 22 เมตร ยาว 30 เมตร ต้องการเทคอนกรีตเป็นถนนโดยรอบกว้าง 1.5 เมตร และให้คอนกรีตหนา 20 เซนติเมตร จะต้องใช้ซีเมนต์คิดเป็นปริมาตรเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. พ่อค้าประกาศขายตู้เอกสารใบหนึ่งเป็นเงิน 336 บาท จะได้กำไร 40% แต่ขายไปจริงเพียง 300 บาท เขายังคงได้กำไรอยู่เท่าไร

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวเป็นสี่เท่าของด้านกว้าง ถ้าวัดโดยรอบที่ดินยาว 150 วาแล้ว ที่ดินผืนดังกล่าวมีพื้นที่กี่ตารางเมตร

ข้อต่อไป

#6. กำหนดให้ n เป็นจำนวนนับแล้วผลลัพธ์ของสมการตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ถ้าจำนวนคี่ 3 จำนวนต่อกัน ถ้านำมาบวกกันทีละคู่ให้ได้ผลบวกน้อยที่สุดแล้ว คือ 40 จงหาผลรวมของจำนวนทั้งสามว่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง มีเส้นรอบรูปเท่ากับ 28 เซนติเมตร และเส้นทแยงมุม 10 เซนติเมตร จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้

ข้อต่อไป

#9. ปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น 4 เท่าของลูก เมื่อ 5 ปีที่แล้วพ่อมีอายุเป็น 9 เท่าของลูกในเวลานั้น อยากทราบว่าอีก 10 ปีข้างหน้าลูกจะมีอายุกี่ปี

ข้อต่อไป

#10. คำตอบของอสมการ x – 1 < √x - 1 สอดคล้องกับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อสอบชุดหนึ่งมี 5 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก เมื่อนภดล ทำข้อสอบชุดนี้ทุกข้อ จงหาว่าจำนวนวิธีที่ นภดล ทำข้อสอบชุดนี้ผิดหมดทุกข้อ

ข้อต่อไป

#12. นำอิฐบล็อกขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 15 ซม. มาก่อกำแพงให้มีความยาวทั้งหมด 50 เมตร สูง 1.8 เมตร หนา 5 ซม. จะต้องใช้อิฐบล็อกทั้งหมดกี่ก้อน

ข้อต่อไป

#13. สารผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร A, B และ C ซึ่งผสมกันในอัตราส่วนโดยนํ้าหนักดังนี้ สาร A ต่อ สาร B เป็น 3 : 2 และสาร B ต่อสาร C เป็น 3 : 4 ถ้าสารผสมหนัก 4600 g. แล้วสารที่มีนํ้าหนักมากที่สุด จะมีนํ้าหนักกว่าสารที่มีนํ้าหนักน้อยที่สุดกี่กรัม

ข้อต่อไป

#14. ถ้า 7x + 2/5 = 4x - 1/2 แล้ว 4x2 + 6 มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 10 รายการ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 56 ปรากฏว่า รวมคะแนนผิดเกินไป 20 คะแนน จงหาค่าเฉลี่ยที่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *