บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 19

Results

-

#1. ถ้า (a, b) เป็นจุดบนเส้นตรง y = 3x – 1 ที่อยู่ใกล้จุด (3, 2) มากที่สุด 2a + b ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง?

ข้อต่อไป

#3. จากการสอบถามนักเรียนช่างฝีมือทหารจำนวน 40 นาย ปรากฏว่า มีนักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 18 นาย และมีนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว 12 นาย ถ้าสุ่มนักเรียนมาหนึ่งนาย จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาใดเลย

ข้อต่อไป

#4. จงหาพื้นที่ระหว่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปซึ่งมีวงกลมที่มีรัศมียาว 3 นิ้ว บรรจุระหว่างสี่เหลี่ยมทั้งสองพอดี

#5. ในกล่องใบหนึ่งมีสลาก 6 ใบ เขียนหมายเลข 1 ถึง 6 ใบละหนึ่งหมายเลข หยิบสลากมา 2 ใบ โดยหยิบทีละใบ และก่อนหยิบใบที่สองให้ใส่สลากใบที่หนึ่งกลับใส่กล่องก่อน จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ผลบวกของหมายเลขในสลากมีค่ามากกว่า 9

ข้อต่อไป

#6. ถ้า (3x - y)/(x + 3y) = 2 แล้ว (x + y)³ : (x – y)³ มีค่าตรงกับข้อใด

#7. ครั้งแรกราคานํ้ามันขึ้น 20% ครั้งที่สองขึ้นอีก 10% ครั้งที่สามลดลง 15% อยากทราบว่าราคานํ้ามันเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าใด

#8. ถ้าจำนวน 2 จำนวน มี ห.ร.ม. คือ x – 7 และ ค.ร.น. คือ x³ – 10x² + 11x + 70 ถ้าจำนวนหนึ่งคือ x² – 5x – 14 แล้วอีกจำนวนหนึ่งตรงกับข้อใด

#9. กำหนดให้ x³ + 3x² + 5x + 6 = (x+a)(x²+bx+c) เมื่อ a, b, และ c เป็นจำนวนจริง แล้ว a² + b² + c² มีค่าเท่าใด

#10. จงหาค่าของสมการตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. จงหาค่าของสมการตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารจำนวน 4 คน มีอายุเป็นฐานนิยมเท่ากับ 15 ปี มัธยฐาน 15.5 ปี และพิสัยเท่ากับ 2 ปี จงหาว่าอายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้มีค่าเท่าใด

#13. แก้วนํ้าทรงกระบอกใบหนึ่ง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ในแก้วมีนํ้า 3/5 ของแก้ว ถ้าใส่วัตถุทรงกลมลูกหนึ่งลงไปในแก้วทำให้นํ้าเต็มแก้วพอดีแล้ว ทรงกลมดังกล่าวมีพื้นที่ผิวเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. ถังนํ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใบหนึ่งกว้าง 10 เมตร เมื่อไขนํ้าออก 300 ลูกบาศก์เมตร ระดับนํ้าจะลดลงจากเดิม 2 เมตร ถ้านํ้าใบนี้ยาวเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *