บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 20

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 20

Results

-

#1. ในถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วสีดำ 10 ลูก สีแดงและสีเหลืองจำนวนเท่ากัน ถ้าสุ่มหยิบลูกแก้วขึ้นมา 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้สีดำเป็น 1/4 จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกแก้วสีแดง

ข้อต่อไป

#2. วิชาหนึ่งมีข้อสอบ ถูก - ผิด 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน ถ้านักเรียนจะสอบผ่านวิชานี้ นักเรียนจะต้องได้ 7 คะแนนขึ้นไป จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนจะสอบผ่านวิชานี้

#3. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีด้านยาว 4x + 1 หน่วย ถ้าตัดมุมแต่ละมุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง x – 1 หน่วย และยาว x + 2 หน่วย จะเหลือพื้นที่กี่ตารางหน่วย

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

#5. ผลบวกของ 111₂ + 111₃ + 111₄ มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

#7. ถ้า A เป็นจุดยอดของพาราโบลา y = x² – 2x – 3 และให้จุด B และจุด C ตัดแกน x จงหาระยะจาก A ไปยังจุดกึ่งกลาง BC

ข้อต่อไป

#8. นาฬิกาสามเรือนตั้งปลุกพร้อมกันเวลา 02.30 น. ถ้านาฬิกาเรือนแรกปลุกทุกๆ 1กับ2/3 ชั่วโมง เรือนที่สองปลุกทุก ๆ 1กับ1/3 ชั่วโมง และเรือนที่สามปลุกทุกๆ 2 ชั่วโมง นาฬิกาทั้งสามเรือนจะปลุกดังพร้อมกันเมื่อวานใด

ข้อต่อไป

#9. ถ้ามีถุงเท้าสีดำ 1 คู่ สีขาว 1 คู่ และสีเทา 1 คู่ เก็บรวมกันอย่างสุ่มในลิ้นชัก ถ้าสุ่มหยิบถุงเท้า 2 ข้างพร้อมกันโดยไม่ดูสี จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ถุงเท้าเป็นสีเดียวกันทั้ง 2 ข้าง

#10. จงหาค่า z จากสมการที่กำหนดให้

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. จงหาค่าของ 101³ – (101² × 99) – (101 × 99²) + 99³

ข้อต่อไป

#13. ถ้า 3x = 4/5, 3y = 5/6, 3z = 3/5 แล้ว x + 2y + z มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *