บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 21

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 21

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่งสอดคล้องกับสมการ 2x + y = 3 + 5x
x² – 2y² – 6x – 9y + 10xy = 43. ค่าของ xy ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. กำหนดให้ x = 2y และ x + y = 2z แล้ว x : y : z มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ในการพบปะสังสรรค์ของคณะกรรมการชุดหนึ่ง มีการจับมือทักทายกันทุกคนๆ ละ 1 ครั้ง ปรากฏว่าต้องมีการจับมือกันทั้งหมด 36 ครั้ง จงหาจำนวนคณะกรรมการชุดนี้

ข้อต่อไป

#5. มุตตามีรายได้ในปี 2556 เท่ากันทุกเดือน แต่มีค่าใช้จ่ายและเงินออมไม่เท่ากัน โดยเดือนมกราคม ค่าใช้จ่ายและเงินออมมีอัตราส่วนเป็น 7 : 3 เดือนกุมภาพันธ์ มีค่าใช้จ่ายและเงินออม เป็นอัตราส่วน 5 : 3 จงหาว่ารวมสองเดือนแรกของปี 2556 มุตตามีอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายและเงินออมเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. ตาสีเลี้ยงนกกับไก่ ตอนแรกเลี้ยงนกน้อยกว่าไก่ 20 ตัว แต่เมื่อเวลาผ่านไป จำนวนไก่เพิ่มขึ้น 10 ตัว แต่จำนวนนกเพิ่มขึ้น 2 เท่า ทำให้มีจำนวนนกและไก่รวมกันเท่ากับ 90 ตัว อยากทราว่าในตอนแรกมีนกกี่ตัว

ข้อต่อไป

#7. ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือไว้ 6,000 บาท ถ้าซื้อเงินสดลดให้ 20% จากราคาที่ตั้งไว้ ยังได้กำไร 20% ถ้าต้องการได้กำไรเพียง 15% จะต้องขายโทรศัพท์มือถือราคาเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. จงหาค่าของ x ที่สอดคล้องกับอสมการ

ข้อต่อไป

#9. ค่ามุมที่ถูกสุ่มมาเป็นตัวอย่าง แสดงได้ดังนี้ cosec 90° , sec 60° และ tan² 60° เมื่อนำค่าคงที่ 2 ไปลบจากค่าของมุมเดิมทุกค่าแล้ว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. กรวยแก้วใบหนึ่ง บรรจุหยดนํ้าเป็นรูปทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 นิ้ว ได้ 500 หยด เต็มพอดี ถ้าส่วนสูงของกรวยเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกรวย จงหารัศมีของปากรวย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *