บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 22

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 22

Results

-

#1. ถังนํ้าใบหนึ่งบรรจุนํ้าได้ 6 ลิตร ถ้าในถังมีนํ้าอยู่ 3 ใน 4 ของถัง จะแบ่งนํ้าใส่ขวดที่มีความจุ 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้มากที่สุดกี่ขวด

#2. จงหาค่าของสมการตรงกับข้อใด

#3. ถ้า (a³ + b³)/(a + b) = 40 และ ab = 5 แล้ว (a – b)² ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ถ้า 3x - (k - 9y/3) < 2 แล้ว ค่า k ที่มากที่สุดซึ่งทำให้ x + y < 0 เป็นเท่าใด

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ถ้า √x + 6 2 = x แล้วค่าของ 10 √x ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงสองจำนวน
ถ้า x : y = 2 : 3 และ x + 150 : y – 100 = 5 : 3
แล้ว 3x + 5y มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. จำนวนนับที่ต่างกัน 2 จำนวน ซึ่งมี 2 เป็นตัวประกอบ และผลคูณของจำนวนนับทั้งสองมีค่าไม่เกิน 300 จงหาผลรวมของจำนวนนับทั้ง 2 จำนวนที่ทำให้ผลรวมมีค่ามากที่สุด

#10. อสมการ 3x + 8 < 4x – 35 สมมูลกับอสมการข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *